Ang Mabuting Dulot ng Kuwaresma

fr lucky acuna

ANG MGA karanasan natin sa buhay ang makapagpapatunay kung gaano at paano tayo naaapektuhan ng mga ginagawa nating desisyon. Totoo ngang halos lahat ng ating mga plano at pangarap ay para sa ikabubuti at ikauunlad natin at ng ating pamilya. Hindi ba at ito ang batayan natin kung bakit tayo ay nagsusumikap abutin ang ating mga minimithi sa buhay? ‘Yun nga lang, may mga pagkakataon na dumarating dahil sa labis na pagnanais nating umangat sa buhay agad-agad, sa pinakamabilis na pamamaraang alam natin, ay nagagawa nating linlangin ang iba, ipahamak ang kapwa at sirain ang kanilang buhay. Walang sinuman sa atin ang handang aminin ang kanyang sariling pagkakamali at akuin ang sala sa kapwa. Mas gugustuhin pa nating dalhin na lamang natin ito sa ating kalooban habambuhay.

Huwag sana nating tuldukan sa isa pang pagkakamali ang ating pagkilos. Dahil dito, mainam sa pagkakataong ito na pagnilayan natin ang ating mga naging pagkukulang at makita sana natin ang lawak ng ating responsibilidad upang maisaayos natin ang ating mga pagkakamali. Tandaan sana natin ang halaga ng ating pagkatao.

Muli tayong pumapasok sa Panahon ng Kuwaresma upang muli nating tingnan at siyasatin ang ating mga sarili. Huwag sana nating limitahan ang panahong ito sa pagkakataong kinokonsensiya lamang tayo. Hangarin sana natin na tayo ay makarating sa desisyon na may kahandaan tayong baguhin ang ating pag-uugali at linisin ang ating budhi upang makapagsimulang muli. Ang ating Panginoong Jesukristo mismo ang nagbigay sa ating ng halimbawa kung paano tayo makasusunod sa Kanyang kalooban.

Si Jesus ay nanatili ng apatnapung araw at gabi sa ilang upang ilaan ang panahong ito sa pananalangin. Ito ang madalas na nagiging pagkukulang ng tao sa Diyos, ang magkaroon ng kahandaang buksan ang sarili sa Kanya upang sabihin ang ating karanasan. Ang Kanyang pagpunta at pananatili roon sa ilang ay nagbigay halimbawa sa atin kung paano natin haharapin ang tukso at kasalanan sa buhay. Kailangan natin matanto na hindi lamang pansamatala ang atin dapat hanapin lalo na sa mga bagay na nagdudulot sa atin ng kaligayahan at kaginhawahan. Ang mga panandalian at mapatid-gutom o uhaw na ginhawa ay madalas magpahamak sa atin sa pagkakasala. Kung tayo ay magiging matalino, mas kumbinsido tayo na paghandaan ang pangmatagalang kaligahayan sa piling ng Diyos sa paggawa ng kabutihan.

Mainam na mabuo sa atin ang paninindigan na tanging si Jesus lamang ang ating susundan. Sa ating pananampalataya tayo ay inaasahan na makakarating dito sa pamamagitan ng pagpapalalim ng ating pagkilala kay Jesus. Walang hihigit sa ating pananalig sa ating Panginoong Jesukristo. Ang Kanyang pagpupunyagi sa ilang ay nagpapaalala sa atin na sa ating karanasan huwag sana tayong palilinlang at gayundin na man ay padadaig sa kasakiman upang hindi tayo mahulog sa bitag ng kasalanan.

Bilang bahagi ng ating paghahanda upang maging mabunga ang Panahon ng Kuwaresma mapagtuunan nawa natin ang disiplina at ang kahalagahan nito hindi lamang upang iwasan ang kasalanan kung hindi sanayin natin ang ating sarili sa paggawa at pagpapahalaga sa kabutihan. Amen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *