Ang Tunay na Hari…  si Hesukristo

TINIG NG PASTOL2

Sa kabila ng pagiging isang demokartikong bansa ng Pilipinas na kung saan malaya ang mga mamamayan nito sa pagpapahayag ng kanilang mga karapatan, marami pa rin sa atin ang nagpapailalim at nais magpasailalim sa mga naghahari-harian sa ating lipunan. Hari kung ituring natin ang mga tao at maging mga bagay o gamit na sadyang binigyan natin ng kapangyarihan na tayo ay pamunuan, kontrolin at diktahan sa ating buhay. Nakakalungkot at unti-unti na tayong pinalalayo ng mga ito sa mga pagpapahalaga natin sa buhay. May mga pagkakataon pa nga na ginuguho nito ang ating paninindigan at pinapalitan ng ibang pananaw na nagpapalito sa mga gampanin natin sa buhay. Ano ang mga halimbawa nito?
Kadalasan, alipin na tayo ng teknolohiya, pinaghaharian na tayo nito dahil hindi na tayo nakagagawa kung wala na ang mga ito. Pakiwari natin wala na tayong silbi kung hindi tayo gagawa ng walang mga gadgets sa ating paligid. Alipin tayo ng mga gamit o bagay na ito dahil nililimitahan nito ang ating paggawa o pagkilos at may pagkakataon pa nga dala ng pang-aabuso sa sarili, tayo ay pinahihirapan ng iba gamit ang mga naimbentong ito ng teknolohiya. Hindi ko tinuturing na masama ang mga likhaing ito subalit tayo bilang tao kapag inabuso ang paggamit dito nagiging mitsa ito para gamitin bilang gamit ang pagkatao ng iba na dapat at huwag sana nating gawin para lamang sa sarili nating kapakanan.
Malinaw na nagiging anti-social tayo dala ng labis-labis nating pagtangkilik sa mga imbensyong ito na nagdudulot sa atin ng malaking epekto hindi lamang sa pisikal kundi maging sa ating emosyon. Nakakalungkot at marami na ang nagiging biktima ng matinding kalungkutan dala ng teknolohiya na may mga pagkakataong humahantong sa pagpapakamatay. Ito ang labis na paghahari ng gamit o bagay sa ating buhay. Huwag sana tayong magpaalipin sa mga ito at alam ko hindi masama ang pagkakalikha sa mga ito bagkus ay sa ikabubuti ng tao. Subalit, dala ng pang-aabuso ng tao at adiksyon sa labis-labis na paggamit dito napapasama ang tao at naililigaw ng landas.
Hindi ba at ganito rin ang kinahahantungan kapag ang pera ang naghari sa buhay ng tao. Hindi-hindi masama ang magpakayaman at dala ng pagsusumikap ng tao nararating niya ang tugatog na ito ng kanyang buhay bunga ng paglinang niya ng kanyang kakayahan at katalinuhan. Yun nga lang tumataliwas sa tunay na hangarin ng tao ang kabutihang maibubunga ng pera sa kanya kapag ginamit niya ang kapangyarihan nito sa masama. May kapangyarihan ang pera na baguhin ang pag-uugali, paniniwala at maging pagkatao ng tao kapag nais ng ibang taong baligtarin ang mga pangyayari sa sitwasyong ninanais niya. Halimbawa nito ang pagiging matapang ng pera na bilhin ang ating boto tuwing eleksyon, ang bayaran ang upahang babae o lalaki para sa panandaliang ligaya, ang laging aligaga upang siguraduhing hindi mawawala ni mananakaw an gating kayamanan at siyempre pa ang maging manhid, matakaw at tuso upang kumamkam ng pera sa iba. Yan ang galaw ng paghahari ng pera; ugali at pagkatao ang ibinubuwis ng tao upang maging alipin ng bagay na binigyan natin ng halaga at kapangyarihan upang tayo rin naman ay sakupin at limitahan.
Kung ito ang kaya ng pera, ano pa kaya ang kayang gawin ng utak ng tao na gutom sa kapangyarihan at ayaw bitawan ang kapangyarihang mayroon siya. Paghahari at maging hari ang sukatan ng tao para masabing ang kanyang pag-iral sa mundo ay may saysay. Walang sinuman sa atin ang hindi nangarap at may pangarap na maging makapangyarihan. Ang kapangyarihan sa anumang larangan ay nagdadala sa atin para maging hari tayo sa iba. Subalit ang paghaharing ito ay hindi nangangahulugang dapat tayong tingalain at ang kapwa ay gawing alipin upang gamitin at abusuhin. Ang paghahari ay may kaakibat na responsibilidad na kung saan tayo ay inaanyayahang maglingkod at hindi paglingkuran. Ganito natin kinikilala ang tunay na hari na hindi lamang binibitbit ng kasikatan, ng kapangyarihan, ng kayamanan, ng karangalan at kung anu pa mang palamuti na ibinibigay sa kanya.
Ngayon naghahanap man ang mundo ng tunay na haring magbibigay sa kanila ng lahat ng kanilang panganagilangan at maging kanilang kagustuhan. Yun nga lang ang pamantayan ng mundo ay yung laging panandalian. Lagi tayong binibitin ng mundo, lagi tayong pinagpapakitaan ng mga bago at yun lagi ang niyayakap natin pero hindi tayo nakukuntento dito. Ang mundo kailanman ay hindi makasusumpong ng tamang hari kung lagi niyang hinaharang at pilit na pinapalitan ang paghahari ng Diyos.
Maraming pagtatangka ang mundo upang iligaw ang tao sa paghahari ng Diyos. Maging ang katangian ng paghahari ng Diyos ay ginagaya ng mundo para lamang malinlang ang tao at mailigaw ng landas. Ang pagsunod at patangkilik na ito ng tao sa pag-enganyo ng mundo ay hindi rin naman magdadala sa kanya sa tunay na kaligayahan bagkus laging mapanlinlang at punung-puno ng kasinungalingan.
Para sa mundo, ang konsepto ng paghahari ni Hesus ay paghahari na may kapangyarihan na pumuksa sa paraan ng pagpapadala ng puwersang kikitil sa mga taong nagpapahirap sa Kanya; kinilala Siyang hari na may nasasakupan at teritoryong inaangkin; at higit sa lahat may pambihirang lakas na takasan ang kamatayang idudulot ng pagkabayubay sa krus. Ito ang pananaw ng mundo, isang pambihirang hari si Hesus. Subalit hindi ito ang pananaw ng Diyos kundi pag-ibig, na si Hesus dahil nagmamahal ay nais maglingkod hindi paglingkuran. Ang pag-ibig ng Diyos ay nagkatawang-tao at namuhay sa piling ng tao upang ang lahat ay mapagharian ng pag-ibig. Ito ang hindi maibibigay ng mundo ang tunay na kahulugan ng pag-ibig dahil kaya lamang niyang ibigay ang mga panandalian at huwad na pagmamahal na sa bandang huli ay mapaggamit.
Kaya naman tayo ngayon ay hinahamon, bilang mga Kristiyano sino ba o ano ang naghahari sa ating buhay? Si Hesus ba ang hari natin, ang Kristong hari na pinaghaharian tayo upang umibig at maglingkod? Maraming hari ang naglilipana ngayon ay huwag sana tayong patatangay sa kanilang mga pang-aakit at huwag sana tayong padadala sa kanilang mga pangako. Bilang mga Kristiyano, maging matalino sana tayong mga tagasunod ni Hesus. Siya ang ating hari at magpasakop sana tayo sa Kanya sa pamamagitan ng ating pagsasabuhay sa kanyang turo at halimbawa. Maging matatag, matapang at malakas tayong kawal ni Hesus upang gapiin ang tukso, pang-aakit at ibibigay ng kasalanan sa ating buhay. Bilang masigasig na kawal ng Diyos, lagi sanang mamutawi at sumalamin sa ating buhay na si Hesus lamang at wala ng iba pa man ang tunay na hari na siyang aakay sa atin sa Kanyang kaluwalhatian. Amen.

0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *