BOKASYON: IYONG PAGTAWAG, AKING PAGTUGON AT PAGSUNOD

fr lucky acuna

MALAKI man ang pangangailangan ng Simbahan sa mga tagapaglingkod, hindi ito nawawalan ng pag-asa kung saan magmumula ang mga karapat-dapat tumugon dito, kundi sa mga kabataan.

Kaya naman, upang hindi maputol ang hanay ng mga tagapanglingkod sa kasalukuyan, mainam na maihanda at mahubog din ang mga kabataan sa paglilingkod at pag-ibig.

Kung titingnan natin sa bawat parokya, maraming kabataan ang naglilingkod bilang sakristan at mang-aawit sa Misa, kung sila ay mabibigyang pansin upang sa mura nilang edad ay mamulat na sa halaga ng kanilang ginagawang paglilingkod saan pa ba ito hahantong sa kanilang paglaki at pagtanda kundi ang piliin ding maglingkod bilang pari at madre.

Marami sa mga pari at mga madre ngayon ang nahikayat at tumahak sa landas ng pagiging pari at madre, kung nasaan sila ngayon, ay dahil sa pagiging aktibo nilang lingkod ng parokya sa pinakapayak subalit pinakamahalagang papel upang magsimulang sumibol ang binhi ng bokasyon. Hindi ba at gayon na lamang ang ating pagnanais maging isang pari o madre dahil ang ating kura paroko o principal sa paaralan ay nagsilbing inspirasyon natin sa buhay upang sila ay tularan natin.

Siyempre, hindi sila ang dahilan kung bakit natin ito pinili kundi ang Diyos. Subalit malaki rin ang pamamaraan nila ng pagtugon sa tawag ng Diyos upang tayo ay hikayatin at maimpluwensiyahan na maging tulad nila. Dahil dito, isang malaking hamon sa mga pari at mga madre, bilang pastol, na tayo ay maging ehemplo at huwaran para sa mga kabataan ngayon. Wala man silang makuhanan ng inspirayon sa magulo nilang mundo, sana sa ating hanay man lamang ay makakita sila ng liwanag upang bigyang pag-asa ang kanilang buhay para maging makahulugan ito.

Kung tayo bilang mga pari at mga madre ay tagasunod at lingkod ni Cristo, magkaroon din sana tayo ng katangiang tulad ni Jesukristo kung saan nakikilala rin tayo ng ating mga parokyano at estudyante bilang kabahagi ng kawang pinagkatiwala sa atin. Isang hamon sa atin na maging mabuting pastol at hindi bayarang pastol at lalo hindi sana tulisan para sa kawan ng Diyos.

Mahalaga ang partisipasyon ng mga pari at mga madre sa buhay kabanalan ng komunidad na kanilang kinabibilangan. Ang pangalagaan ang ikabubuti ng sambayanan at maidala ang bawat isa sa kaluwalhatian ng Diyos ay ang pangunahing misyong tinutugunan ng mga pari at mga madre sa bokasyong ito na kanilang pinili at malaya nilang isinasabuhay. Kung kikilalanin ng mga tupa ang sakripisyo ng kanilang pastol tunay ngang magiging pastol din sila dahil hangad din nilang maglingkod at magmahal.

Sa kabilang banda, makikita natin dito kung bakit gayon na lamang ang papel na ginagampanan ng pari at madre sa kanilang pagtugon bilang lingkod na kung minsan masasabi natin na humihigit at lumalampas na sa alam nating saklaw lamang nilang tungkulin. Ang tanong dito, paano natin mapaghihiwalay ang ating katawan at buhay-ispiritwal? Kaya maraming pagkakataon na nakikisangkot ang mga pari at mga madre sa isyung panlipunan dahil may epekto ito sa buhay–ispiritwal ng tao.

Kumakalampag ang mga pari at mga madre sa konsensya ng bawat isa upang sundin ang kalooban ng Diyos.

Hindi ko sinasabing dahil tao lamang kaya mahina, kundi mayroon ding kahinaan ang mga pari at mga madre. Mahina man sila subalit ang panindigan ito sa kanilang buhay na maging pari o madre ay biyayang maituturing mula sa Diyos. Hindi exempted sa tukso at kasalanan ang tagapaglingkod ng Diyos bagkus sa kanilang pananampalataya at paninindigang harapin ang tukso at kasalanan, sila ay nagiging matibay. Kaya naman, ang pagtugong ito ay panghabambuhay.

Saan humuhugot ng inspirasyon ang mga pari at madre, kundi sa Diyos Amang nagkakaloob sa kanila ng biyaya, kay Jesus na kanilang modelo at sa Espiritu Santo na nagbibigay sa kanila ng lakas. Bilang lingkod ng Diyos, harinawa ay magsilbi silang daluyan ng biyaya at inspirasyon sa pagtahak natin sa buhay. Mabigyan nawa nila ng dangal ang pagpapari at pagmamadre upang ang mga kabataan sa kasalukuyan ay maakit at manindigan din tulad nila upang magpari at magmadre para sa Simbahan at sa ipagpapalaganap ng Mabuting Balita. Kaya, ikaw, kabataan, ang paanyaya, ang tawag ay ngayon mo na tugunan. Halika at magpari o magmadre na. Amen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *