Mga konsiderasyon sa paglikha ng mga bagong hanapbuhay

SA KASALUKUYAN, higit na sa apat na milyong Filipino ang walang trabaho. Mas malaking problema ito dahil tayo ay dumadaan sa isang krisis sa ekonomiya hatid ng pandemya. Habang nagsisikap ang iba’t ibang pamahalaan sa buong mundo upang ibangon ang kanilang ekonomiya, kailangang pagtuunan ng pansin ang pagbubukas ng mga bagong trabaho para sa nakararami.

Ang mga negosyo sa iba’t ibang sektor ay nagsisikap ding manatiling buhay sa gitna ng sunod-sunod na quarantine period. Inililipat nila ang malaking bahagi ng operasyon ng negosyo sa online platform upang makasabay sa mga pagbabago. Kabilang sa mga napag-iiwanan ng paglipat na ito ay ang mga manggagawa — yaong mga nasa sektor na ‘di pormal, mga migrante, ang mga manggagawa sa sektor ng pisikal na paggawa, at yaong mga hindi nakakayanang magdagdag ng kakayahan, sa anumang kadahilanan. Kailangang tiisin ng masa ang kalbaryong ito, dagdag pa sa pighati na dulot ng virus.

Malaki ang pakinabang ng ibang mga industriya — kagaya ng mga nasa healthcare sector at mga digital industries — sa mga makabagong inobasyon sa larangan ng teknolohiya.

Hindi maikakailang masama ang epekto ng mga pagbabagong ito sa malaking bahagi ng sektor ng paggawa sapagkat naisantabi ang ibang mga uri ng hanapbuhay. Dahil dito, kailangan ng mas seryosong aksiyon na gamitin ang teknolohiya upang makapagbukas ng mga bagong trabaho sa lahat ng sektor.

Ang kasalukuyang WFH setup ay nagbibigay-daan upang masangkot sa ‘di kaaya-ayang kondisyon ng paggawa ang ibang manggagawa o empleyado. Kabilang dito ang pagkasira ng linya sa pagitan ng trabaho at buhay sa labas ng trabaho, ang labis na pagbabantay o pagmamatyag sa mga trabahador, pagkawala ng oportunidad na mag-organisa ang manggagawa, na isa sa kanilang mga karapatan, at iba pa.

Pinatataas ang produksiyon at isinasalba ang mga negosyo, ngunit kung minsan ay nasasagasaan ang kapakanan ng ibang manggagawa.
(Itutuloy)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *