VIA HUMILITATIS

TINIG NG PASTOL2

Ang Labing-apat na Estasyon sa Buhay ni Maria bilang Ina ni Hesus

(Ikalawang Bahagi)

IV. Ang Pagtanggap ni Maria sa Pagdalaw ng mga Pastol sa Sanggol na si Hesus (Lc 2: 16-19)

Pagbasa

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Nagmamadali silang pumunta roon at natagpuan nila sina Maria at Jose, at naroon ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. Nang makita ng mga pastol ang sanggol, isinalaysay nila ang sinabi ng anghel tungkol dito. Namangha ang lahat ng nakarinig sa sinabi ng mga pastol. Tinandaan ni Maria ang mga bagay na ito, at ito’y kanyang pinagbulay-bulayan.

Pagninilay

Isang katangian ni Maria na kanyang ipinamalas sa sandaling ito ay ang pagpapahalaga sa mga bagay na kanyang napakinggan. Hindi maiaalis na magkaroon tayo ng sariling pananaw sa mga nangyayari sa ating buhay subalit lalong nagpapatibay sa ating paninindigan ang maaari ring isiwalat, ikuwento at ibahagi ng iba. Naging bukas si Maria sa kuwentong ibinahagi ng mga pastol na bumisita kay Hesus at nagbigay ito ng kaliwanagan sa kanya upang isantabi ang agam-agam na sabihing kathang-isip lamang ang lahat. Pinatotohanan ng pagbisita ng mga pastol na ang pananampalataya sa Diyos ay buhay, bumubuhay at nagbibigay buhay. Kung kaya naman, ang pananalig sa Diyos ay kay gandang panghawakan, gamiting inspirasyon at pamantayan ng buhay.

V. Ang Pagpapahayag ng Hula ni Simeon kay Maria sa Magiging Buhay ni Hesus (Lc 2: 25-28, 34-35)

Pagbasa

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

May isang tao noon sa Jerusalem na ang pangala’y Simeon, isang lalaking matuwid, may takot sa Diyos at naghihintay sa katubusan ng Israel. Nasa kanya ang Espiritu Santo. Ipinahayag ng Espiritu Santo sa kanya na hindi siya mamamatay hangga’t hindi niya nakikita ang Cristo na ipinangako ng Panginoon. Sa patnubay ng Espiritu, si Simeon ay pumasok sa Templo. At nang dalhin doon nina Jose at Maria ang sanggol na si Hesus upang tuparin ang ayon sa itinatakda ng Kautusan, kinarga ni Simeon ang sanggol. Binasbasan sila ni Simeon, at sinabi kay Maria, “Tandaan mo, ang batang ito’y nakatalaga sa ikapapahamak o ikaliligtas ng marami sa Israel. Siya ang magiging tanda mula sa Diyos ngunit tutuligsain siya ng marami, kaya’t mahahayag ang kanilang iniisip. Dahil dito, magdaranas ka ng matinding kapighatiang parang isang patalim na itinarak sa iyong puso.”

Pagninilay

Hindi lamang magandang balita ang isinapuso ni Maria, bahagi rin ng kanyang dinadala ang isang mapait na katotohanang sasapitin ni Hesus balang-araw ayon sa propesiya ni Simeon. Ang pagtanggap kay Hesus ay tunay ngang hindi madali, hindi lamang ito puro saya at ginhawa kundi kasama rin dito ang pagbata ng hirap at sakripisyo alang-alang sa ating pagsaksi, pagsunod, at pagsasabuhay sa turo at halimbawa ni Kristo. Ang Kanyang pagpapakasakit sa krus ang nagdala sa atin sa kaligtasan kung kaya may katuturan ang Kanyang pag-aalay ng buhay. At para sa atin, tulad ng propesiyang tinanggap ni Maria kay Simeon, tayo naman ay inaasahang pag-iingatan at pahahalagahan ang sakripisyo ni Hesus alang-alang sa sangkatauhan. Hindi takot ang nais ipaabot ni Simeon, hindi rin ito babala kundi katotohanan na sa oras lamang na maisakatuparan ang lahat ay doon lamang natin lubos na mauunawaan.

VI. Ang Pagtakas ng Banal na Mag-anak Patungong Ehipto (Mt 2: 13-15)

Pagbasa

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Pagkaalis ng mga pantas, nagpakita kay Jose sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi nito sa kanya, “Bumangon ka’t dalhin mo agad sa Ehipto ang iyong mag-ina. At huwag kayong aalis doon hangga’t hindi ko sinasabi sapagkat hahanapin ni Herodes ang bata upang patayin.” Bumangon nga si Jose at nang gabi ring iyon, dinala niya sa Ehipto ang kanyang mag-ina. Doon sila nanirahan hanggang sa mamatay si Herodes. Sa gayon, natupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta: “Tinawag ko ang aking anak mula sa Ehipto.”

Pagninilay

May mga pagkakataon na kailangan nating ipagtanggol at pag-ingatan ang ating pananampalataya lalo na sa mga sandaling layunin ng iba ay baligtarin ang katotohanan. Ang ating paninindigan at katapatan sa turo ng Simbahan at ni Hesus ay mahahalagang hakbang upang hindi tayo matangay sa anumang panlilinlang. Subalit hindi lamang ang ating sarili ang dapat nating sagipin dahil may kapwa pa rin tayong dapat isaalang-alang na suportahan at gabayan sa pamamagitan ng ating patuloy na pagsasabuhay sa turo at halimbawa ni Hesus. Naging paraan nina Maria at Jose na itago si Hesus sa Ehipto. Sa kasalukuyan, ang pamamaraan natin ay ibayong pagninilay, panalangin at pagsasabuhay sa ating pananampalataya upang patuloy na manariwa sa atin ang katotohanang dulot nito habang patuloy ang pagbayo ng kasinungalingan, ng karahasan, at pagpapalawig ng kasamaan. Huhupa rin ang lahat, ang kailangan lamang natin ay maging mapagmatyag at maging matibay upang hindi matangay ng mga puwersang maaaring makapag-impluwensiya sa atin. Maging matatag nawa tayo sa pagsubok ng buhay na ating kinakaharap sa araw-araw katulad ng ipinamalas nina Maria at Jose, alang-alang kay Hesus.

VII. Ang Pagkabahala ni Maria at Jose sa  Pagkawala ng Batang si Hesus (Lc 2: 41-50)

Pagbasa

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Taon-taon, tuwing Pista ng Paskwa, ang mga magulang ni Hesus ay pumupunta sa Jerusalem. Nang siya’y labindalawang taon na, dumalo sila sa pista, ayon sa kanilang kaugalian. Sila’y umuwi na pagkatapos ng pista. Ang batang si Hesus ay nagpaiwan sa Jerusalem ngunit hindi ito napansin ng kanyang mga magulang. Sa pag-aakalang siya ay kasama ng pangkat, nagpatuloy sila sa maghapong paglalakbay. Pagkatapos, siya ay hinanap nila sa kanilang mga kamag-anak at mga kakilala, ngunit hindi nila natagpuan si Hesus. Kaya’t bumalik sila sa Jerusalem upang doon maghanap. Pagkalipas ng tatlong araw, si Hesus ay natagpuan nila sa loob ng Templo. Siya’y nakaupong kasama ng mga guro. Nakikinig siya at nagtatanong sa kanila, at ang lahat ng nakakarinig sa kanya ay hangang-hanga sa kanyang pang-unawa at mga sagot.  Namangha rin ang kanyang mga magulang nang siya’y makita. Sinabi ng kanyang ina, “Anak, bakit mo naman ginawa ito sa amin? Lubha ang aming pag-aalala ng iyong ama sa paghahanap sa iyo.” Sumagot si Hesus, “Bakit po ninyo ako hinahanap? Hindi po ba ninyo alam na ako’y dapat mamalagi sa bahay ng aking Ama?”Ngunit hindi nila naunawaan ang sinabi niyang ito.

Pagninilay

Nawawala at nababawasan ang ating pananampalataya sa tuwing napapabayaan natin ang pagsasabuhay sa mga katuruan ng Simbahan at ng ating Panginoong Hesus. May mga pagkakataong naisasantabi natin ang ating pagdarasal, pagsisimba at pagtanggap ng mga sakramento, pag-aaral ng Bibliya at pagbabasa ng katesismo; kung kaya naman madali tayong natatangay, napaniniwala at nahihikayat ng ibang paniniwala o kung hindi man ng ibang ideolohiya. Hangga’t hindi natin masusumpungan ang kahalagahan ng ating pananampalataya at hangga’t hindi natin nakikita ang halaga nito sa ating buhay, mananatili tayong mahina, mangmang, at malayo sa Simbahan. Ang pagkawala ni Hesus ay nagbunsod ng pagkabalisa at pag-alala nina Maria at Jose. Hindi sila tumigil hangga’t hindi nila nakikita si Hesus. Maging tayo rin nawa ay maging katulad nila na walang tigil na hanapin at panumbalikin sa ating buhay ang presensiya ni Hesus at ang paggabay ng Simbahan. Halina at muling mamuhay sa piling ni Hesus. (Itutuloy…..)

0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *