6 NA BAGAY NA NATUTUNAN KO BILANG DIGITAL NA NEGOSYANTE

SA ika-anim na anibersaryo ng PILIPINO Mirror na may te­mang “Matatag na Tumugon sa Hamon sa Ika-6 Taon”, ang pitak naito ay nagbibigay espasyo para sa pagtugon ng diyaryong ito sa hamon ng panahon ng teknolohiya.

Marahil may pangarap kang mag­negosyo sa harap ng beach o habang nasa ibang bansa at nag­kakape sa Paris. Sa panahon ng digital at teknolohiya, maaari naman itong gawin kung paghahandaan mo ang maraming aspeto ng iyong negosyo.

Kasalukuyan ko itong nagagawa ngunit sadyang ‘di naging madali ang pag-shift mula sa tradisyunal na setup patungo rito. Ibaba­hagi ko sa inyo ang ilan sa aking mga natutunan:

#1 Ayusin ang Istruktura ng Negosyo

Sa una pa lang, kailangang pag-isipan ang setup na gagawin mo. ‘Di madaling mag-shift kung sanay ka at ilang empleyado o aspeto ng negosyo sa isang tele-com­muting na setup. Isaliksik ang mga gagamiting equip­ment at wi-fi o data source para rito. Da­pat, may maayos din kayong iskedyul ng Skype miting o iba pang paraan. Ako, alam ng mga tao ko na dapat ay naka-login sila sa FB messenger anumang oras dahil doon ako lumalagi dahil sa mga negosyo namin na kasama ang FB.

#2 Chill nga ba?

Pantasya lang na­man talaga ang pag­nenegosyo sa harap ng beach. Ibig sabi­hin, ‘di laging chill lang o relax lang ang kapaligiran sa pag­nenegosyo, digital man ito o hindi. Pero kung ikukumpara ang ganitong pag­nenegosyo sa Asya man o sa Europa o Amerika, mas chill naman sa atin. Kaya tingnan mo rin kung sino ang kaugnayan mong kostumer. Iayon ang schedule mo sa kanila.

#3 Komunikasyon

Maraming as­peto ang komuni­kasyon lalo na kung digital-mode ka. Ang smartphone mo ang isa sa pinakamahala­gang gamit mo para sa komunikasyon. Ako kasi, email ang madalas na gamit ng mga kliyente ko abroad. Kaya may oras akong tumugon kahit na iba-iba ang oras ng trabaho nila. At dahil nasa Pilipi­nas ako, malaking bagay ang maagap na pagtugon sa pangangailangan ng mga empleyado ko. May mga ilang regu­lar na empleyado ako na nasa ibang prob­insiya. Parang virtual assitants pero tunay na empleyado. Naka­titipid sila sa oras at pera at mas inspirado silang magtrabaho basta maayos ang komunikasyon.

#4 Bantayan ang Benta at Cashflow

Ito ang madalas na aspeto ang naka­liligtaan ng mga digital na negosyante. Ayusin ang sistema ukol dito. Dapat may regular kang report­ing at koordinasyon sa mga taong nag­papasok ng pera at finance.

#5 Integridad

Hindi matata­waran ang integri­dad sa trabaho maging digital man ito o hindi. Dahil nga ‘di kayo pisikal na nagkikita, parang LDR (long distance relationship) ang peg ninyo. Kaya panatilihin ang ganitong kultura sa lahat ng bagay. Makatutulong ang mga CRM tools kung saan madaling ma-track ang progreso at komuni­kasyon sa bawat isa at sa bawat proyek­to. Ang tip ko lang ay gawing results-oriented ang kultura ninyo para kung per project ang inyong reporting, madaling kunin ang updates.

#6 Ugnayan

Kada buwan, may birthday celebration sa pisikal na opisina namin – andun ka man o wala. Pero ako, isang beses pa lang akong lumiban da­hil sa isang emer­gency. Importante rin ang mga bonding event gaya ng outing at Christmas party kung digital na negosyante ka. Sa dulo, tao pa rin ang kaugnayan mo kaya maging bukas sa komunikasyon at pakikipag-ugnayan.

Comments are closed.