ANG MGA MAGULANG NI HARING SOLOMON

Heto Yumayaman

BAKIT yumaman si Haring Solomon?  Siguradong maraming salik (factors) kung bakit siya yumaman.  Isa rito ay ang pagkakaroon niya ng mga matatalinong magulang, lalo na ang ama niyang si Haring David.

Bata pa lamang si Solomon ay nagpakita na siya ng kakaibang karunungan at pagiging malapit sa Diyos.  Marahil dahil abala si Haring David sa pamamalakad sa Kaharian ng Israel, medyo napabayaan niya ang pagdidisiplina sa kanyang ibang mga anak – ang mga nakatatandang kapatid ni Solomon.

Naging parang konsentidor si David, kaya naging laki sa layaw at pasaway ang iba niyang mga anak.  Subalit si Solomon ay naiiba.  Ang nanay niyang si Bathsheba ay gumugol ng maraming panahon para turuan siya.  At marahil dahil sa impluwensiya ng ina, si Propeta Nathan ay nagturo rin ng mga prinsipyo ng Diyos kay Solomon.

Tiniyak ni Bathsheba na si Haring David, sa kabila ng kanyang pagiging abala, ay gumugol din ng panahon sa pagpapalaki at pagtuturo kay Solomon.  Naging mapagmahal sa Diyos si Solomon.  Lumaki siyang ang ugali ay kalugud-lugod sa Diyos.  Dahil dito, nagmahal din ang Diyos sa kanya.  Talagang nahubog ang bata para maging karapat-dapat na kahalili ni Haring David sa trono ng Israel.

Mahal ni Haring David ang Diyos.  Hindi siya mapakali na siya ay nakatira sa isang magarang palasyo, samantalang ang Arko ng Panginoon na pinananahanan ng presensiya at Espiritu ng Diyos ay nakalagay lamang sa ilalim ng tolda.  Gusto ni David na magpagawa ng isang dakila at maluwalhating templo para sa pangalan ng Diyos ng Israel na si Yahweh.  Kaya nag-ipon siya ng napakaraming kayamanan na gagamitin sa pagpapagawa ng templo gaya ng mga ginto, pilak, tanso, bakal, mamahaling kahoy, batong onise, mahahalagang batong pampalamuti, lahat ng uri ng mahahalagang hiyas at marmol.

Bukod sa mga kayamanang itong nakatalaga para sa templo, naisipan din ni David na iambag ang lahat ng kanyang personal na kayamanan at ari-arian para sa templo.  Naglaan siya ng 105,000 kilong ginto mula sa bayan ng Ofir at 245,000 kilong purong pilak.

Handang-handa na si David para simulan ang templo, subalit nangusap ang Diyos sa kanya na hindi siya ang gagawa ng templo dahil isa siyang mandirigma na maraming dugo ng mga kaaway ang dumanak sa pamamagitan ng kanyang mga kamay.

Sinabi ng Diyos kay David, “Natutuwa ako sa hangarin mong magtayo ng templo para sa akin.  Subalit hindi ikaw kundi ang anak mong si Solomon na isang taong mapayapa at mapagkumbaba ang siyang magtatayo ng templo para sa akin.”

Sa kabila nito, ipinahayag ng Diyos kay David ang lahat ng detalye ng templo na dapat ipatayo para sa Diyos.  Isinulat at iginuhit sa papel ni David ang balangkas ng templo.

Pagkatapos, tinipon ni David ang buong bayang Israel, kasama na ang lahat ng mga pinuno ng gobyerno, at kasama rin si Solomon.  Inilantad ni Haring David ang lahat ng mga plano niya sa pagpapagawa ng templo.  Binigyan niya ng mga tagubilin si Solomon na siya ang magtatayo ng templo at ipinasa sa kanya ang lahat ng mga balangkas at materyales sa pagpapagawa ng dakilang gusali, kasama na ang mga ginto, pilak, mamahaling bato, at iba pa.  Hiningi niya ang kooperasyon ng buong bayan na tulungan si Solomon para magtagumpay sa pagpapatupad ng proyekto.  Sinabi niya sa mga opisyal niya, “Ang anak kong si Solomon ay ang pinili ng Diyos upang humalili sa akin.  Siya ay bata pa at walang sapat na karanasan. Napakalaki ng gawaing kakaharapin niya sapagkat ang gagawin niya ay hindi isang palasyong para sa tao kundi isang templong para sa Panginoong Yahweh. Sino sa inyo ang gustong mag-ambag din ng materyales para sa templo?”  Naenganyo ang maraming taong mag-ambag ng kanilang mga kayamanan para sa proyekto.  Naging sobra-sobra sa pangangailangan ang mga paghahanda.  Naging madali na para kay Solomon na gampanan ang tungkulin.

Pagkatapos, hinarap ni David ang anak niyang si Solomon at binigyan ng ganitong tagubilin:  “Anak ko, alalahanin mong pinili ka ng Panginoong Diyos namagtayo ng kanyang banal na Templo. Kaya, magpakatatag ka at gawin mo ito nang may paninindigan.  Kilalanin mo ang Diyos at paglingkuran mo siya nang buong puso at pag-iisip.”

Idinagdag pa niya, “Tandaan mong tinitingnan ng Diyos ang loob ng puso natin.  Alam niya ang mga binabalak at iniisip natin.  Kung magiging tapat ka sa kanya, pagpapalain ka niya at magtatagumpay ka.

Ngunit kung itatakwil mo siya, itatakwil ka rin niya at mabibigo ka.”  Dahil sa ginawang paghahandang ito ni Haring David, ang buong bayang Israel at lahat ng mga opisyal ng gobyerno ay nagbigay ng suporta at pagtulong kay Solomon.  At labis-labis ang tagumpay ng batang haring si Solomon.

Gayon din naman, kung gusto nating umasenso ang ating mga anak, dapat ay ilapit at ialay natin sila sa Diyos.  Bigyan natin sila ng mga katuruan at tagubiling naaayon sa kalooban ng Diyos.  Mag-ipon tayo at ipasa natin ito sa ating mga anak para matupad nila ang mga dakilang proyekto para sa kaluwalhatian ng Diyos.



Maaari ninyong mapakinggan si T.Rex magturo sa kanyang YouTube Channel “PASSION FOR PERFECTION Inc.” Pakibisita po at mag-subscribe.  Salamat.