ANIM NA TAON NA ANG PILIPINO MIRROR

Magkape Muna Tayo Ulit

ANG BILIS ng panahon at ang PILIPINO Mir­ror ay nagse-celebrate na ng ika-anim na taon ng pagbibigay sa atin ng mga mahahalagang balita na naghuhulma sa ating mga pananaw at desisyon sa mga hinaharap sa buhay. Ang tema ng PILIPINO Mirror ngayon ay “Ma­tatag na Tumugon sa Ha­mon sa Ika-6 na Taon”.

Puwes, para sa akin ay matagumpay na tumugon ang PILIPINO Mirror sa mga hamon upang ibalita ang mga mahahalagang pangyayari sa ating bayan. Nagsimula ang pagtaguy­od ng PILIPINO Mirror noong nahalal si Benigno Aquino III o mas kilala natin na si Noynoy at ang pagpalit ng adminsitra­syon ni Rodrigo ‘Digong’ Duterte. Maraming ma­hahalagang balita ang du­maan sa nakalipas na anim na taon, at ang PILIPINO  Mirror ay isa sa mga na­gungunang diyaryo upang ipahayag ang mga kagana­pan na ito.

Nais kong bigyan ng kabuluhan ang pagse-celebrate ng ika-anim na taon ng PILIPINO Mir­ror. Ayon sa aking pag­sasaliksik sa “Creative Numerology” ni Christine DeLorey, kung ano ang simbolo o kahulugan ng anim na taon. Ayon kay DeLorey, ang anim na taon ay panahon upang muling likhain ang sarili. Sa salitang Ingles ay ‘to re-invent’. Ganon din sa paglakbay upang hanapin ang daan ng pagiging responsable. Pagpapahalaga ng relasyon at pagbalanse sa pag-ibig at sa paghilom.

Sa pagpasok ng PILI­PINO Mirror sa ika-anim na taon, ito ang panahon ng pagbibigay halaga sa tungkulin at prayoridad. Tanggapin ang respon­sibilidad sa trabaho at pamilya. Huwag ipag­palagay an alam mo na ito. Ibahagi ang mga resposi­bildad sa iba kapag alam mo naman na hindi ito para sa iyo. Ito ay upang makita mo ang mga ibang bagay na nangangailangan ng iyong atensyon at akuhin mo bilang iyong responsibiladad.

Ayon din kay DeLo­rey, ang Anim na Taon ay nagbibigay-diin sa kahulu­gan ng pag-ibig sa kapwa at sa pamilya. Dagdag pa rito ay kailangan na maa­sahan ka sa lahat ng bagay at kampante na kasama ka bilang isang mamamayan na katanggap-tanggap sa lipunan.

Ang Anim na Taon ay simbolo rin ng pagpa­palawak ng kaalaman o edukasyon. Ito ay upang hanapin ang katotohanan at hindi puro tsismis la­mang. Ito ang patuloy na ibinibigay ng PILIPINO Mirror sa mamamayan… katotohanan na balita.

Ang Anim na Taon ay nagbibigay ng kapang­yarihan ng magnetismo. Makakaakit ka ng mga tao sa iyong mga maga­gandang gawain. Subalit kailangan na tumuon ka sa mga positibong bagay at hindi sa mga mapanganib na tatahakin. Ituon mo sa mga positibong bagay na magdadala ng grasya sa iyong buhay at hanapbu­hay. Ang mga negatibong asal ay walang idudulot na mabuti. Palitan ang mga lumang kaugalian at unawain ang mga pagba­bago sa kapaligiran.

Alam ba ninyo na ang simbolo ng anim na taon sa anibersaryo ng pag-iisang dibdib ay bakal o iron? Ang pagtuklas ng bakal ay hudyat sa pag-unlad ng sibilisasyon natin mula sa stone age. Ito ang kahulugan ng anim na taon na pagsasa­ma.

Pumasok na sa ibang lebel ng samahan. Mas pinagtibay. Kaya sa ika-anim na taong aniber­saryo ng PILIPINO Mir­ror, ako ay nananalig na lalakas at tatatag pa ang diyaryong ito. Mabuhay ang PILIPINO Mirror!

Comments are closed.