BATAS NG KASIPAGAN

Heto Yumayaman

“ANG Diyos ay Espiritu at ang mga sumasamba sa kanya ay dapat siyang sambahin sa espiritu at sa katotohanan” (Juan 4:24)

Mayroong Diyos.  Siya ang lumikha ng lahat ng bagay.  Siya ang may-ari ng lahat.  Lahat ng ari-arian at kayamanan sa langit at sa lupa ay Kanya.  Siya rin ang lumikha ng mga batas na umiiral sa daigdig.  Sa Kanya galing ang mga tuntunin na may kinalaman sa buhay na ito, kasama na ang mga prinsipyo sa pagkakaroon at pagkawala ng kayaman.

Ang problema ng ilang tao, kaya hindi sila makapaniwala sa Diyos, ay dahil Espiritu ang Diyos; hindi Siya nakikita ng mata ng tao.  Bagaman hindi Siya nakikita sa pamamagitan ng mga mata nating gawa sa laman, hindi ibig sabihin nito na wala Siya.

Paanong malulugod ang Diyos at bakit pagpapalain ng Diyos ang isang tao na ayaw kumilala sa Kanya?  Malulugod ba ang Maykapal sa mga taong  tinatanggihan at kinakalaban Siya?  Ang pinaka-basic na inaasahan ng Diyos ay ang manampalataya ang tao sa Kanya.  Kaya nga sinabi Niya, “Kung walang pananampalataya, hindi malulugod ang Diyos.” (Hebreo 11:6). Kaya, ang tanong: anu-ano ba ang mga katibayan na mayroong Diyos?

Una sa lahat, may mga katibayang nagmumula sa Salita ng Diyos. Sinabi ng Awit 14:1, “‘Wala namang Diyos!’ ang sabi ng hangal sa kanyang sarili. Silang lahat ay masasama, kakila-kilabot ang kanilang mga gawa; walang gumagawa ng mabuti, wala nga, wala!”  Sinasabi ng talatang ito na maraming tumatanggi na mayroong Diyos ay sapagkat ayaw nilang magkaroon ng Diyos.  Natatakot sila na mayroong Diyos.  Dahil kung mayroong Diyos, ibig sabihin may Dakilang Autoridad sa daigdig na maghuhukom at hahatol sa mga gawa ng tao.  Kung mayroong Diyos, hindi puwedeng basta gawin ng tao ang gusto niya.  Gusto ng maraming tao na huwag silang pakialaman at huwag silang sasawayin sa anumang masamang isip at gawa nila.  Takot ang mga manggagawa ng masama na magkaroon ng Diyos na huhusga at maaaring magparusa sa kanila sa katapusan ng kasaysayan.

Kung mabuting tao ka, wala kang dapat ikatakot.  Ang pinakamabuting magagawa mo ay manampalataya ka sa Diyos at tanggapin mo ang kaligtasang inaalok ng Diyos sa iyo na walang bayad.  Si Jesus ay namatay para pagbayaran ang lahat ng kasalanan ng sangkatauhan.  Anuman ang utang natin sa Diyos ay nabayaran na ni Jesus.  Kailangan nating tanggapin si Jesus  para magkaroon tayo ng kapatawaran ng kasalanan at buhay na walang hanggan.   Ito ang pinakadakilang kayamanan.  At pangako pa ni Jesus, “Ako ay naparito upang bigyan kayo ng buhay na may kasaganaan.”  (Tingnan sa Juan 10:10).  Ang regalo ng Diyos sa sangkatauhan na walang bayad ay buhay na walang hanggan at buhay na may kasaganaan.  Ano pa ang gugustuhin mo?  Ito na!

Sinasabi ng Awit 19:1, “Ang kaluwalhatian ng Diyos ay ipinapahayag ng kalangitan! Ang ginawa ng kanyang kamay, ipinapakita ng kalawakan!”  Ibig sabihin, kitang-kita ang ebidensya na mayroong Diyos dahil sa kagandahan at kaayusan ng kalikasan.  Paanong magkakaroon ng napakalawak at napakamaayos na sansinukob na tumatakbo sa mga matatalinong batas at tuntunin kung walang taga-desenyo?  Malinaw na malinaw na mayroong matalinong Maylikha.  Sinabi nga ng 1 Corinthians 14:33, “Ang Diyos ay Diyos ng kaayusan, hindi ng kaguluhan.”  Dahil maayos ang Diyos, maayos din ang mga tuntuning nilikha Niya.  Sinabi ng Diyos, “Aanihin ng isang tao ang kanyang itatanim.” (Galacia 6:7). Ang tuntuning ito rin ang umiiral sa pagyaman at paghirap.  May sanhi ang pagyaman at may sanhi rin ang paghirap.  Ang maganda nito, hindi inililihim ng Diyos ang mga prinsipyo ng matuwid na pagyaman.  Bukas Niyang inilalantad at itinuturo ang mga ito.  Ang pinaka-simpleng tuntunin sa pagyaman ay ang “Batas ng Kasipagan.”  Ang turo ng Diyos, “Ang kamay na tamad ay nagpapahirap sa tao; ang masipag na kamay ay nagbubunton ng yaman.” (Kawikaan 10:4). Nang nilagay ng Diyos si Adan at Eba sa napakaganda at napakayamang Hardin ng Eden para maging kanilang tahanan, binigyan pa rin Niya ng trabaho ang tao.  Ang utos Niya, “Pagyamanin at pangalagaan niyo ito.” (Tingnan ang Genesis 2:15). Bawal ang tamad.  Ang utos pa Niya, “Ang ayaw magtrabaho ay hindi dapat kumain.” (2 Tesalonica 3:10). Ang kinakain ng tao ay dapat galing sa trabaho.  Kung lagi mong pakakainin ng libre ang tao, mamimihasa iyan.  Hindi na magtatrabaho iyan.  Kaya dumadami ang mga tamad sa Pilipinas ay dahil pinapakain ng libre ang maraming tao.  Ang dapat gawin ng gobyerno ay lumikha ng maraming trabaho na magpapasuweldo sa mga manggagawa.  Hindi tamang patakaran ang magbigay ng libreng pera at libreng pagkain.  Ang tamang polisiya ng gobyerno ay trabaho, trabaho, trabaho!  Dapat lahat ng sangay ng gobyerno ay pakilusin para humanap ng paraan kung paanong magbibigay ng mga desenteng trabaho ang lahat ng mamamayang Pilipino.  Trabaho muna bago suweldo.  Kung gugustuhin ng pamahalaan lumikha ng trabaho para sa tao, magagawa nila iyon.  “Kung gusto may paraan; kung ayaw may dahilan.”  Halimbawa, kalbo na ang karamihan ng ating mga kabundukan.  Sana ay mag-arkila ang gobyerno ng milyon-milyong mga Pilipino para magtatanim ng samu’t saring punong-kahoy.  Ang dudumi na ng ating mga ilog, lawa at karagatan.  Dapat ay mag-arkila ng milyon-milyong mga tao para linisin at pagandahin ang mga ito.  Angkat ng angkat ang gobyerno ng mga produkto ng ibang bansa.  Sana ay magtayo ng libo-libong mga pagbrika at mag-arkila ng milyon-milyong mga Piliino na magtatrabao sa nga ito.  Lahat ng problema ay may solusyon. Utak lang ang kailangan.



(Maaari ninyong mapakinggan si T.Rex magturo sa kanyang YouTube Channel “PASSION FOR PERFECTION Inc.” Pakibisita po at mag-subscribe.  Salamat.)