SAMA-SAMA TAYONG YUMAMAN

rene resurrection

PAGKATAPOS kong mag-aral sa kolehi­yo, ang unang tra­baho ko ay sa isang opisina sa Unibersi­dad ng Pilipinas na nagtuturo ng pag­nenegosyo. Doon ko natutunan na napakaganda pala ng pagnenegosyo. Ito ang ‘backbone of the economy’. […]