Daan ng Tuwa: Ang Pakikilakbay kasama sina Jesus, Maria, at Jose

TINIG NG PASTOL2

(Unang Bahagi)

  1. Ang Paghahanda ng Kasal nina Jose at Maria (Mt 1: 18)

Pagbasa

Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda nang magpakasal.

Pagninilay

Ang malayang pagbibigay ng sarili nina Maria at Jose sa isa’t isa sa harap ng sambayanang naroon ay tanda ng pagtitiwala na sila ay nakahandang bumuo ng pamilya. Sa pagkakataong ito, sila ay magiging iisa sa pag-ibig, iisa sa pananagutan at iisa sa pagtataguyod ng kanilang sambahayan. Sa ganitong paraan, inihanda ng Diyos ang pagdating ng Kanyang Anak kung saan Siya ay papasok sa kasaysayan ng tao bilang kabahagi ng isang pamilya at dito magsisimula ang Kanyang makataong pakikipamuhay. Sa pagtitipang ito, itinatanghal ng Diyos sina Maria at Jose na magiging mga magulang ni Kristo. Kung ganito pinahahalagahan ng Diyos ang pag-aasawa, ang pagkakaroon ng anak at ang pagbubuo ng pamilya, tayo nawa ay higit lalong maging mapagpunyagi sa pagpapahalaga, pagpapatibay, at pagpapalawig ng kahalagahan ng mga makataong halimbawang ito.

Panalangin

O Diyos na mapagmahal, binasbasan mo at pinabanal ang pagsasama nina Maria at Jose bilang Iyong paghahanda sa pamilyang kabibilangan ng Iyong anak na si Hesus. Kami nawa ay maging katulad nina Maria at Jose na Iyong pinagpala upang sa amin ding ipinagkatiwala mong sambahayan kami ay maging matapat na asawa, responsableng magulang at masunuring mga anak. Amen.

  1. Ang Pagpapahayag ng Anghel sa Pagsilang ni Hesus (Lk 1: 26-28, 35, 38)

Pagbasa

Nang si Isabel ay anim na buwan nang nagdadalang-tao ang anghel Gabriel ay isinugo ng Diyos sa Nazaret na isang bayan sa Galilea, upang kausapin ang isang dalaga na ang pangala’y Maria. Siya ay nakatakda nang ikasal kay Jose, isang lalaking buhat sa angkan ni David. Lumapit ang anghel sa dalaga at binati ito, “Magalak ka! Ikaw ay lubos na kinalulugdan ng Diyos. Sumasaiyo ang Panginoon!” Nagpatuloy ang anghel, “Sasaiyo ang Espiritu Santo at mapapasailalim ka sa kapangyarihan ng Kataas-taasang Diyos. Dahil dito, ang isisilang mo’y banal at tatawaging Anak ng Diyos.” Sumagot si Maria, “Ako’y alipin ng Panginoon. Mangyari nawa sa akin ang iyong sinabi.”

Pagninilay

Sa pamamagitan ng pahayag ng anghel Gabriel, ang plano ng Diyos ay naipamalita kay Maria. Siya ang hinirang ng Diyos na maging ina ng Kanyang bugtong na Anak upang Siya ay makapamuhay sa piling natin bilang tao. Magagawa ng Diyos ang bagay na ito kung kaya hindi natin Siya dapat pagdudahan sa Kanyang kapasyahan. Hindi lamang sa mga kamanghamanghang bagay, ang Diyos ay nararapat paniwalaan at hangaan, bagkus higit lalo nating sampalatayanan ang Kanyang mga ginagawa para sa katuparan ng Kanyang plano na kaligtasan ng sangkatauhan. Hindi natin kayang arukin ang kamalayan ng Diyos subalit dahil tayo ay Kanyang minamahal, ang pagkakaloob Niya sa atin ng Kanyang bugtong na Anak ay sapat na upang Siya ay higit lalong makilala, sambahin at paglingkuran.

Panalangin

O Diyos na aming Ama, pinagmumulan ng lahat ng biyaya, kami po ay liwanagan Mo upang higit lalo naming piliin ang Iyong kalooban sa ikapagbabago ng aming buhay. Matularan nawa namin ang mga halimbawa ni Maria lalo na sa pagiging bukas sa Iyong kalooban, maging kasing tatag at tapang nawa namin siya sa pagkakaroon ng paninindigan, Ikaw at tanging Ikaw lamang ang pipiliin at susundan sa buhay na ito. Kami nawa ay maging daluyan ng iyong pagpapala sa aming kapwa. Amen.

III.  Ang Pagdalaw ni Maria kay Elisabet (Lk 1: 41-45)

Pagbasa

Nang marinig ni Elisabet ang pagbati ni Maria, biglang gumalaw ang sanggol sa kanyang sinapupunan at siya ay napuspos ng Espiritu Santo.  Napasigaw siya sa galak, “Pinagpala ka sa mga babae, at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan!  Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon?  Sapagkat pagkarinig ko ng iyong pagbati ay gumalaw sa tuwa ang sanggol sa aking sinapupunan.  Pinagpala ka, sapagkat sumampalataya kang matutupad ang ipinasasabi sa iyo ng Panginoon!”

Pagninilay

Sinasabing kapag kalooban ng Diyos ang bagay na iyan, walang dudang mangyayari at magkakaroon ng katuparan. Si Maria ay saksi sa kabutihang-loob ng Diyos sa paggawa ng mga kahanga-hangang bagay dahil maging ang kanyang pinsang si Elisabet ay nagdalantao sa kabila ng kanyang katandaan at pagiging baog. Siya ang ina ni Juan Bautista. Binisita ni Maria si Elisabet upang kapwa nila pagdamutan ang kaligayahang dulot ng biyayang kanilang tinanggap mula sa Diyos. Hindi man nila ito lubusang maunawaan, ang kanilang pagtatagpo at pagdamay sa isa’t isa ay nagbigay sa kanila ng lakas ng loob at ibayong tapang na harapin ang plano ng Diyos. Ito man ay maituturing na sakripisyo, kapwa nila binata ng may kaligayahan ang pagsubok na ito dahil kapwa nila batid na ito ay galing sa Diyos.

Panalangin

O maunawaing Diyos, tunay ngang hindi namin kayang arukin at tipunin sa aming kaisipan ang lahat ng tungkol sa Iyo lalo na ang bigyan ng paliwanag ang himalang ipinagkaloob mo kina Maria at Elisabet. Batid namin kung kami lamang ay matututong tumalima sa Iyo, maging kami rin ay mapagkakatiwalaan at mabibiyayaan. Ngayong tanggap na namin ang aming mga kahinaan, ipinagkakatiwala namin sa Iyo ang aming buong pagkatao. Kahabagan mo po kami at pagkatiwalaang muli. Kami rin nawa ay makibahagi sa ligayang tinamasa nila Maria at Elisabet. Amen.

  1. Ang Awit ni Maria (Lk 1: 46-49)

Pagbasa

At sinabi ni Maria, “Ang puso ko’y nagpupuri sa Panginoon, at ang aking espiritu’y nagagalak sa Diyos na aking Tagapagligtas, sapagkat nilingap niya akong kanyang abang alipin! Mula ngayon, ang lahat ng tao’y tatawagin akong pinagpala; dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng Makapangyarihan. Banal ang kanyang pangalan!

Pagninilay

Dahil sa nag-uumapaw niyang kaligayahan, si Maria ay nagpuri sa Diyos. Kanyang kinilala at pinapurihan ang mga kahangahangang bagay na kanyang naranasan sa kabutihang-loob ng Diyos sa kabila ng kanyang kababaan at kapayakan sa buhay. Ang kanyang awit ay paglalarawan kung paano ang taong mapagpakumbaba ay itinataas ng Diyos at pinagkakalooban ng ibayong tapang at lakas na suungin ang hamon ng buhay. Kung tayo lamang ay handa at walang pag-aalinlangan tulad ni Maria sa opportunidad na maaaring ipagkaloob ng Diyos sa atin, marahil magiging tulad din tayo ni Maria sa karanasang ibinabahagi niya sa awit na ito. Kung ganito ang maibibigay ng Diyos sa atin, bakit pa tayo lalayo sa Kanyang piling, bakit ang gusto pa rin natin ang siyang nasusunod at bakit ayaw pa nating tumalima sa Kanya at magbalik-loob?

Panalangin

O makapangyarihang Diyos, hinirang mo si Maria na maging ina ng aming Panginoong Hesus sa kabila ng kanyang kapayakan at kahinaan. Sa kabila nito, Ikaw ay kanyang lubos na pinapupurihan at sinasamba dahil sa Iyong kadakilaan at kapangyarihan. Idinadalangin naming sa pamamagitan ng Iyong biyaya maging katulad namin si Maria na handang sundin ang Iyong kalooban nang walang pag-iimbot at pag-aalinlangan. Amen.

Itutuloy…

77 thoughts on “Daan ng Tuwa: Ang Pakikilakbay kasama sina Jesus, Maria, at Jose”

  1. 291067 502378You produced some decent points there. I looked online towards the concern and discovered many people is going in addition to utilizing your internet site. 114897

  2. Lightning Squad Kolikkopeli – Paypal kasinot Uudet kasinot suomalaisille 2020 Olemme toitottaneet teille sääntöjen ja ehtojen tärkeyttä kasinobonusta valitessa. Haluamme vielä muistuttaa kaikkia tarkistamaan ainakin alla olevat seikat, jotka ainakin osittain, määrittelevät kuinka hyvä ja kannattava kasino bonus oikeastaan on. Mikäli ilman talletusta saatava kasino bonus ei sisällä juuri minkäänlaisia ehtoja tai kyseessä on esimerkiksi bonus ilman kierrätysvaatimusta, on nettikasinolla suuri todennäköisyys hävitä omaa rahaansa. Tällaiset bonukset ovat myös harvassa, mutta ehdottomasti hyödyntämisen arvoisia. Pelaaja voi halutessaan asettaa ennen pelikierroksen alkua panoksen Dynamic Pokerin bonus-ympyrään. Bonuspanoksen asetettuaan pelaaja osallistuu bonuspeliin, joka ei ole sidoksissa peruspelin voittoihin. Pelaaja voittaa bonuspelissä, jos hänen pohjakorttinsa ovat jotkin seuraavista: https://globoprojetos.com/vae/community/profile/edithbulcock31/ Kasinoiden parasta antia ovat tietysti pelit ja tällä saralla netticasinot päihittävät kaikki muut vaihtoehdot. Kun markettien pelikoneista löytyy parhaimmillaan noin kymmenen peliä, saattaa yksittäisellä nettikasinolla olla tarjolla jopa tuhansia, toinen toistaan parempia, pelejä. Tällaiseen tarjontaan eivät pysty edes kivijalkakasinot vastaamaan, vaan nettikasinot tarjoavat yksinkertaisesti enemmän pelejä kuin mitkään vaihtoehdot. Parhaat kasinobonukset ilman talletusta eli “no deposit bonukset” ovat kasinoharrastajien parissa vuodesta toiseen haluttua tavaraa, eikä trendi näytä muuttuvan mihinkään 2020-luvullakaan. Samaten niiden harvinaistumisen trendi vaikuttaa pysyvän ennallaan. Varsinkaan uusille pelaajille kasinobonus ei enää juurikaan napsahda ilman oman lompakon raottamista. Eivät nämä tarjoukset silti ole tyystin kartalta kadonneet: olemme etsineet parhaat kasinobonukset ilman talletusta juuri sinun eduksesi.

  3. Since there is no seller’s agent, you save money by paying no selling commission; however, if a prospective buyer is brought to you through an agent, you may have to pay the buyer’s agent’s commission. According to their website, only about half of licensed real estate agents in the US — or around 1,522,801 million agents to be precise — are members of this longstanding organization. And the NAR ethics code is what separates realtors from non-member real estate agents who aren’t obliged to be on their best behavior and not cut a few corners from time to time. Buyers must be cautious when buying an FSBO house to make sure it is as advertised. Real estate agents can be either buyers’ agents or sellers’ agents. Below are some critical things seller’s agents do that get more complicated with an FSBO home seller situation: https://noon-wiki.win/index.php/Land_for_sale_on_land_contract_near_me Please enable Cookies and reload the page. Another way to prevent getting this page in the future is to use Privacy Pass. You may need to download version 2.0 now from the Chrome Web Store. who knows old houses Please stand by, while we are checking your browser… Please enable Cookies and reload the page. Please enable Cookies and reload the page. If you are at an office or shared network, you can ask the network administrator to run a scan across the network looking for misconfigured or infected devices. If you are at an office or shared network, you can ask the network administrator to run a scan across the network looking for misconfigured or infected devices. Please stand by, while we are checking your browser… 7635 Mesquite Farm, San Antonio, TX 78239 Please enable Cookies and reload the page.

  4. According to Statistics Canada, there were nearly 2,400 people employed by 55 licensed marijuana producers at the end of 2017. Medical cannabis has been legal since 2001, but with the end of a 95-year prohibition on the recreational use of the drug, the number of job vacancies in the multibillion-dollar industry has exploded. We chose dissemination area as the census unit most representative of neighbourhoods. Dissemination areas are the smallest geographic unit for which census data are released, and they generally contain 400–700 people.19 We used data from the 2016 Canadian census to determine the total population and the population density of each dissemination area. In 2016, there were 56 539 dissemination areas in Canada (excluding Nunavut). Despite Canada approaching its third anniversary of cannabis legalization, some municipalities still ban licensed shops. Other countries talking about legalizing cannabis also seem inclined toward minimizing legal access. But my research suggests those policies are probably counterproductive. http://www.lorishields.com/community/profile/leticiasmithies/ Your privacy is important to us and so is your safety; Sky High is committed to protecting its customers while providing affordable access to a variety of the highest quality medical grade recreational cannabis products. Please have 2 pieces of ID ready to present to the driver before you receive the order. Name and signature is necessary for delivery as well. An often delicious and discreet way to consume cannabis, edibles are one of the most popular categories of products sold in the industry. Especially in California, more populous cities like San Francisco, Oakland, and Los Angeles list edibles as the most popular cannabis item purchased among the population. But, what makes a top-shelf edible? Cannabinoid consistency, a reliable THC:CBD ratio, freshness, flavor, duration, and onset, as well as packaging. In this article, we’ll explore four stores in California that provide some of the best-selling cannabis edibles in the state, from sweet treats to beverages.

  5. See our available positions. House Cleaners Near You: daisy maids is by far the best cleaning service i have ever used. they work quickly and are very thorough. when they leave my home is always sparking clean and smelling lovely! thank you so much, daisy maids!!! Become an affiliate Loved it, Loved Tidy Casa whole process from booking my appointment to the actual cleaning. The website was super easy, great when your schedule is crazy!! The team who cleaned my house was efficient and did an awesome job. I will be booking with them again!! Thank you Tidy Casa. I don’t know my zip / postal code. At Modern Maids we only use the absolute best cleaners in the Houston metro area. We have a thorough hiring process that includes interviews, practice cleans, background checks and more. Modern Maids truly cares about quality and safety. https://informize.com/community/profile/morrisgaunt880/ “The idea for Sunshine Cleaning started with me. I was driving one day, and I heard a story on National Public Radio (NPR) about a couple of women who had a crime scene cleaning biohazard removal business, and I was like: ‘Oh, so fascinating–to have women in this world!’ I thought the attitude they had about their work was really rich, really interesting. I wanted that backdrop.” Sunshine is donating janitorial services, including its signature, Hygienic Cleanв„ў, a treatment that disinfects, sanitizes and deodorizes high touch areas and surfaces and is 99.999 percent effective against a variety of bacteria and viruses, including MRSA COVID-19, E coli, H1N1, Norovirus, Salmonella, Hepatitis A, B, and C, Staph and many more. You’ve accepted analytics cookies. You can change your cookie settings at any time.

  6. Let it soak for four hours, stirring every hour, and brace yourself for murky water. Once you’re done, use a bucket to move everything over to your washing machine and run a full cycle (without adding detergent) to rinse it all away. Our professionalism shines alongside your business. Our crews use industry-leading methods and chemical solutions to ensure that we leave your property clean every time  Give Clean can help with cleaning your tile and grout to rejuvenate the look of your floor. The porous grout lines hold dirt and grime that builds up over time and need to be tended to properly maintain the floors. During our research, we have identified that Cleanco Cleaning Services and Building Maintenance has purchased the following applications: SAP Ariba Supplier Management for Supplier Relationship Management in 2017, Odoo Open Source ERP for ERP Financial in 2015, GoDaddy for Application Hosting and Computing Services in 2013 and the related IT decision-makers and key stakeholders. https://childcenteredtherapist.com/community/profile/darrengoss07374/ • Sanitize toilets, sinks and bathrooms — both those for employees and customers. • Clean and wipe down the refrigerators in break rooms. Check all contents and discard food that’s past its expiration date. Sanitize handles and sides of the doors. Find and evaluate OEMs, Custom Manufacturers, Service Companies and Distributors. We are working to protect all customers, employees, and communities, and helping you adjust to a COVID-19 world. In addition to providing sanitizing and disinfecting, we are focusing on the following: It’s important to maintain a clean and sanitized environment at your place of business. After all, you don’t want to leave a bad first impression on your potential customers. One of the best ways to do this is to hire a commercial cleaning service in New Jersey to properly maintain your property and keep it clean at all times. Here are some reasons why commercial cleaning and sanitization are so important.

  7. Online Casinos haben oft den negativen Ruf mangelnder Sicherheit und Seriosität, wovon beim Slotwolf Casino nicht die Rede sein kann. Dem Anbieter liegt eine Glücksspiellizenz auf Malta vor, die nur vergeben wird, wenn die zuständige Behörde die Plattform als sicher einstuft. Geführt wird das Online Casino von der N1 Interactive Ltd., die auch andere renommierte und seriöse Plattformen in der Spielebranche betreut. Das Slot Wolf Casino ist noch nicht all zu lange auf dem Markt. Und doch kann das Online Casino mit einer riesigen Auswahl an Slots und Tischspielen auftrumpfen. Und auch der Bonus kann sich bei SlotWolf absolut sehen lassen. Bei Fragen und Problemen kann der Kundenservice via Live-Chat rund um die Uhr angesprochen werden. Alle Ein- und Auszahlungen werden nach unseren SlotWolf Casino Erfahrungen kostenlos ausgeführt. https://andrefzpf108653.bloggazzo.com/10785121/bester-online-casino-willkommensbonus Der Slot Eye of Horus überzeugt mit Spitzenquoten und lässt Spielerherzen auch mit einem einfachen Aufbau höher schlagen. Es ist zu dem eine extrem gute Echtgeld alternative zu Book of Ra Den Spielautomaten Eye of Horus Online kann man sowohl kostenfrei, als auch mit Echtgeldeinsätzen spielen. Wenn Sie keinen Computer haben, ist es auch kein Problem, Sie können zum Spielen sowohl Handy, als auch Laptop nehmen. Das Spiel gibt es auch als Eye of Horus App, welches Sie zwar herunterladen können, aber nicht müssen, wenn Sie es bevorzugen das Game im Internet zu spielen. Wer möchte, kann auch unterweg Eye of Horus online spielen und sein Glück zum Beispiel auf dem Weg zur Arbeit oder zu einem Freund herausfordern. Hierfür stellen die unterschiedlichen Casinos eine mobile Spielvariante zur Verfügung, auf die mit Smartphones oder Tablets zugegriffen werden kann. Technische Probleme sollten nicht auftreten, euer Browser muss aber 3rd-Party Cookies akzeptieren, damit das Spiel startet. Falls es trotzdem nicht läuft, empfehlen wir euch die kostenlose Spielvariante in unserem empfohlenen Casino. Begeistert euch der Merkur Klassiker rund um das geheimnisvolle Ägypten? Bei uns findet ihr eine passende Eye of Horus Alternative:

Leave a Reply

Your email address will not be published.