HESUS, ANG NGALANG NAGPAPAGALING, MAAWA KA SA AMIN

TINIG NG PASTOL2

WALANG ibang salita o pahayag ang nais kong ipaabot sa inyong lahat mga ginigiliw kong kapatid kay Kristo, kundi ang mabuhay sa pag-asa, pananampalataya at pag-ibig sa gitna ng a­ting kasalukuyang pinag­daraanan ngayon. Malungkot o nakakatakot man, wala tayong dapat ikabahala kung ang tatlong katangiang ito ay nasa atin: pag-asa, pananampalataya at pag-ibig.

Hindi maituturing na panahon ito upang magsisihan, kundi panahon ngayon upang magdamayan sa gitna ng krisis na ating kinahaharap. Nakakabahala man pero ang ating katatagan, kalinawan ng pag-iisip, kahandaan at pagiging mahinahon sa anumang nangyayari sa kapaligiran ang makatutulong sa atin upang makatawid sa sitwasyong ito.

Huwag tayong ma­ngamba. Madali mang sabihin pero kung hindi tayo dito magsisimula, walang pundasyong kakapitan ang ating paninindigan. Hindi panlilinlang sa sarili ang mamag-asa, ang manalig sa Diyos at patuloy na umibig dahil ito ang mainam na saligan sa mga kaganapan nagyon. Marahil angkop ang panahong ito upang sa pansamantalang pagtigil ay mapagnilayan natin ang ating pamumuhay. Wala ring saysay ang ating naipundar kung wala tayong kinakapitang Diyos. Walang saysay ang ating pagpapagal kung ang pinaghahandaan natin ay uuwi rin sa wala. At bandang huli, gaano man tayo kahanda, nakakalungkot mang isipin ay balewala dahil hindi rin natin kayang pigilan ang pa­nganib.

Magkagayunman, paano tayo mapapanatag kundi ihilig ang ating sarili sa balikat ng Diyos upang pawiin ang ating pangamba, takot at pag-aalinlangan. Pasasaan ba ang ating natutunan kundi mas lalong manalig sa habag at biyaya ng Diyos. Muli, hindi ito kalagayan upang sisihin ang Diyos. Walang kinalaman ang Diyos sa kapabayaan at pang-aabuso ng iilan. Ito ay bunga ng maling paggamit natin sa kalayaan.

Subalit, gaya ng aking sinabi, hindi ito panahon upang magsisihan kundi mas lalong paigtingin ang katatagan ng loob upang matawid ang karanasang ito. Mahirap subalit kailangan nating maging matibay. Dito natin masasabing nag-iiba ang panahon, kaya ang pagbabagong buhay ay mahalagang masimulan at mapalalim upang kapag ang unos ay dumating, hindi lamang maging handa kundi maging maayos din ang pagturing sa sitwasyong susuungin.

Mga kapatid, kapag ang kakayahan sa isip, sa pagkilos, sa ating katawan ay napagod na, huwag tayong basta-basta bibigay dahil ito rin ang mainam na humugot ng lakas sa pananampa­lataya sa Diyos. Panahon ngayon upang mas lalo tayong manalangin at maging bukas sa Kanyang piling. Limitado man ang lahat, mainam na sa ating mga tahanan ay maglaan tayo ng oras upang makapagdasal ng sama-sama. Sa a­ting pananatili sa bahay magandang makapagdasal tayo ng sabay-sabay sa loob ng maikling panahong ito, dumulog sa Diyos, at taimtim na idalangin ang kaligtasan at katatagang malagpasan ang pagsubok na ito. Mainam na panahon ito upang balikan si Kristo.

Mga kapatid, walang ibang mainam na gawin sa panahong ito kundi ang manalangin, manalig tayo na ang pagpapala ng Diyos ang lulutas at tatapos sa sakit na ito. Ang ating sama-samang pagdulog sa Kanya ang magpapabago ng lahat. Masimulan nawa na­ting sambitin: Hesus, ang Ngalang nagpapagaling, maawa Ka sa amin. Amen.

Comments are closed.