MABUHAY TAYO SA KATAWAN NI KRISTO

fr lucky acuna

Ngayon ay ipinagdiriwang natin ang da­kilang kapistahan ng Kabanal-banalang Katawan at Dugo ni Jesukristo o mas kilala sa tawag na “Corpus Christi.” At sa pagkakataong ito, mai­nam na mapagnilayan natin ang kahalagahan nito sa ating buhay. Sa tuwing tinatanggap natin si Kristo sa banal na komunyon, ano ang dating o epekto nito sa atin? May mga pagpapahalaga ba tayong isinasaalang-alang? Marahil, hindi man natin ito pansin, kinakailangan din natin ito bigyang katuturan dahil may malaki itong kinalaman sa ating buhay bilang Kristiyano.

Tunay ngang sa pamamagitan ng pagdiriwang natin ng Liturhiya na Huling Hapunan sa loob ng Banal na Misa tumutupad tayo sa panuto ni Kristo na Siya ay alalahanin sa ating pagtitipon sa Kanyang piging, na sa pamamagitan ng pagsasalong ito, tayo ay nakababahagi sa Kanyang Katawan at bukod pa riyan ay tumatanggap tayo ng Katawan ni Kristo. Marapat na bigyang saysay natin ang halaga nito sa ating buhay. Bilang Kristiyano, tayo ay nabubuhay kay Kristo, hindi lamang sa Kanyang pag-ibig at biyaya kundi sa pamamagitan din ng Kanyang Katawan. Ito ang pagtatagpo kung saan pinahintulutan at niloob ni Kristo na manahan Siya sa ating pagkatao bilang buhay na Tabernakulo.

Nasa anyo man ng tinapay at alak ang Kanyang Katawan at Dugo, ito ay mula sa panuto ni Kristo nang kanilang pagsaluhan, kasama ang Kanyang mga alagad, ang hapunan bago Siya magpakasakit at mamatay sa Krus. Sa pamamagitan ng pagkaing ito, naipakita sa atin ang halaga ng pagtitipon, ng pagsasalo, ng ugnayan, ng pagkain, ng pag-ibig at ng buhay. Ilan lamang ito sa mga pagpapahalagang makikita natin sa kilos na ginawa ng ating Panginoon kasama ang Kanyang mga alagad.

Higit dalawang libong taon na ang nakalipas, ito ang isang patotoo na sa simula pa nang Simbahan, tinutupad na natin ang habiling ito na sa tuwina ay alalahanin natin si Kristo sa pagtanggap ng Kanyang Katawan at Dugo. Bukod pa riyan, ang pahalagahan ang Banal na Santisimo ng may paggalang at pagsamba sa tuwing tayo ay nananalangin sa loob ng Simbahan at nagpupuri sa Diyos. Kung ganito ang pagpapahalaga ng Simbahan, paano naman tayo nakikibahagi sa paggalang na ito sa Katawan ni Kristo? Nararapat na isaalang-alang natin ang paghahanda ng ating sarili sa pagtanggap ng Katawan ni Kristo. Una, dapat nating panatilihing malinis at walang bahid ng kasalanan ang ating sarili, dahil tulad ng ating katawan na ating nililinis sa tuwina, ganoon din dapat ang paghahanda natin sa ating kalooban. Kaya naman, isang paanyaya sa atin na tumanggap ng Sakramento ng Kumpi­sal, dahil dito natin tinatanggap ang kapatawaran sa ating kasalanan at ito ang naglilinis sa ating kalooban. Pangalawa, tayo rin ay nararapat mamuhay sa panalangin dahil bilang Kristiyano, hangad ni Kristo na tayo ay ma­ging bukas sa kalooban ng Diyos sa ating pakikipag-ugnayan sa Kanya. Pa­ngatlo, dapat din matutuhan natin ang halimbawa ni Kristo sa pagbibigay ng sarili at pagbabahagi ng sarili sa iba sa pamamagitan ng pag-ibig. Tungkulin natin na isabuhay ito at maging tulad ni Kristo mula sa ipi­nagkakaloob Niyang biyaya sa pagtanggap natin ng Kanyang Katawan.

Harinawa ay mabuhay tayo sa Katawan at Dugo ni Kristo at maki­lala natin ang Diyos sa tuwing tinatanggap natin ang Katawan ni Kristo. Manampalataya tayo sa Banal na Katawan at Dugo ni Kristo dahil ito ay tatak-Kristiyano. Amen.

3 thoughts on “MABUHAY TAYO SA KATAWAN NI KRISTO”

Comments are closed.