MAY PAG-ASA KUNG TAYO AY SAMA-SAMA

fr lucky acuna

Mga pinakamamahal kong kababayan, halina at muling magnilay sa ating kasalukuyang kalagayan. Hindi na ito biro kung kaya halina at sabay-sabay tayong huminga nang malalim at paluwagin ang sikip ng ating dibdib dulot ng maraming bagay na gumugulo sa ating isipan mula sa kung paano natin itatawid ang maghapon sa taas ng mga bilihin hanggang sa hindi natin kayang maunawaan at hindi makayang sikmurain ang kasalukuyang galawan at sitwasyon sa ating lipunan. Mala­king impluwensiya rito ang nangyayari sa ­ating kapaligiran dulot ng mapapolitika at mga gawaing nagpapalaganap ng walang katarungan sa maraming maliliit na mamamayan.

Mahirap paglaruan ang sitwasyon lalo na kung ang gagambalain ay higit na mas marami kaysa sa matutulungan nito. At imbes na may mabuting maidudulot ay mas lalong nagpapasakit pa sa kasalukuyang kalagayan ng mga tao. Labis akong nalulungkot sa kinahihinatnan ng ating bayan. At ang labis na nagpapalungkot sa akin dito ay ang pagiging manhid natin at kawalan ng pakialam sa epektong idinudulot nito sa ating pamumuhay at kabuhayan. Wala talaga akong magagawa upang maibsan ang inyong alalahanin kung mananatili at pananatilihin natin itong ganito at ang tanging pakikipag-usap ko na lamang sa inyo sa pamamagitan ng lathalaing ito ay makapagbigay nawa ng pag-asa ang ­ating pinagdaraanan.

May pag-asa pa kahit na mahirap ang mga dinaraanang nating sitwasyon dahil hindi dito titigil ang ating buhay; dahil hindi ito ang destinasyon ng ating paglalakbay at dahil hindi ito ang katapusan ng lahat. Matatawag nating panahon ito ng paghahanda at pagpaplano kung paano natin muling sisimulan ang lahat sa wasto at mabuti. Ang kasaluku­yang sitwasyon nawa ay magsilbing aral sa atin at mula rito ay matuto tayo. Mahalaga sa atin ngayon na mayroon tayong natututuhan kahit sa hindi maganda at masalimuot na halimbawa o sitwas­yon tayo dumaraan dahil sa pamamagitan nito maitatama natin ang lahat. Malaking pagsubok para sa atin ang bawat pangyayari at alam natin na hindi na ito maganda lalo na kung lahat tayong mahihirap ay naaapektuhan sa hindi makataru­ngang kalagayan ng ating bayan.

Hindi sapat na ma­kontento tayo sa ating kasalukuyang kalagayan. Alam natin na nais na­ting magbago at tayo ay para sa pagbabago. Su­balit ito ba ang pagbabago sa atin kung sisirain nito sa walang kabuluhang bagay ang lahat. Kasinliwanag na ng araw sa pagsikat nito sa umaga ang katiwalian, pipi at bulag pa rin tayo.

Kasintaas na ng Bundok Apo ang pres­yo ng mga bilihin na kahit bukbok ay kakainin natin, nalulunok at nasisikmura pa rin natin ang lahat. Kasimbagal na ng pagong ang bawat sasakyan dulot ng matinding trapik dahil sa sinisirang kalsada, patuloy pa rin tayo sa pagtiyatiyaga at paghihintay kahit wala namang patutunguhan ang lahat. Marami nang nasira at patuloy pang sinisira sa ating lipunan at ganito pa rin tayo.

Nasaan ngayon ang pag-asa. Nasa ating pagkamulat, paggising, at kung paano tayo matatauhan sa bawat sitwasyong ating kinakaharap. Ang pag-asa ay nasa motibasyon nating gumawa at kumilos nang tama at makatao para sa ating bayan at kinabukasan. Sa ating PAGKAFILIPINO magsisimula ang pagkilos kung saan ang ating pagiging makabayan, makakalikasan at makaDiyos ang dapat manaig at mangibabaw imbes na ang pagiging makasarili natin.

Huwad ang ating PAGKAFILIPINO kung huwad din tayong humaharap at gumagawa sa lipunang inaasahan ang ating ambag lalo na kung hindi natin naipapamalas ang pagiging makabayan, makakalikasan at makaDiyos habang nilalakaran natin ang kasalukuyang sitwasyon ng ating bayan. Walang mahihirapan sa pagsubok na ito kung tayo ay magtutulungan at magkakaisa.

Ang hirap sa atin ngayon ay mahirap tayo pagbuklurin dahil hati tayo sa ating mga pananaw at nais mangyari para sa ating bayan. Hirap din tayong umamin sa ating pagkukulang at masasabi rin natin na ang kasalukuyan nating kalagayan ay bunga ng ating mga maling pagdedesis­yon o pagtanggap sa sistemang maaari pa noon ay nabago na sana natin.

Pero gaya nga ng nasabi ko kanina, sumalamin nawa ang pagninilay na ito sa ating pagbabalik sa tunay nating kalagayan bilang mga Filipino na mabuhay at mamuhay sa ating PAGKAFILIPINO. Maaayos natin ito. Kaya natin ito. May pag-asa pa tayo.              ITUTULOY

3 thoughts on “MAY PAG-ASA KUNG TAYO AY SAMA-SAMA”

Comments are closed.