MGA PAGBABAGO SA NAKASANAYANG ISTILO NG PAGGAWA

PUSONG PANALO

(Pagpapatuloy)

MAS  madali ring pagsama-samahin ang mga tao dahil online na ang mga pagtitipon ngayon. Kahit yaong mga nakatira sa ibayong dagat ay madaling nakakasali sa mga pag-uusap at kolaborasyon. Nagiging mas malinaw at matatag din ang linya ng komunikasyon sa pagitan ng mga empleyado at management. Halimbawa, sa opisina ng HP, direktang nakakausap ng mga manggagawa ang kanilang CEO na si Enrique Lores sa pamamagitan ng series na “Connect with Enrique”. Napansin din ng ibang mga lider na mas madaling nakakapagpahayag ang ilang mga indibidwal dahil online lamang ang usapan. Dahil dito, bumubuti rin ang kanilang pangkalahatang pagganap sa kanilang tungkulin.

Isang terminong ginagamit sa ngayon ay ang TBW, o ang tinatawag na trust-based working. Sa TBW, tinitingnan ng mga pinuno ang output o produksiyon ng isang empleyado imbes na bantayan ang bilang ng oras na ginugol para matapos ang isang gawain. Mas malayang pumili ang mga manggagawa ng paraan kung paano nila tatapusin ang nakaatas, at kung saan nila ito gagawin basta’t matapos ito sa oras at maabot ang kalidad na inaasahan. Kailangan ng malinaw na pang-unawa ng layunin at ekspektasyon, pati na ng mahigpit na pananagot sa usapin ng kalidad at pagsasakatuparan ng tunguhin sa takdang panahon.

Medyo malaki ang hahabulin ng mga sistema o proseso at mga pinunong tradisyunal upang makasabay sa mga mabibilis na pagbabagong nagaganap sa mundo ng paggawa. Ang pagiging flexible, bukas sa pagbabago, pakikibagay, at kaunting pakikipagsapalaran ay mga sangkap na kinakailangan upang masiguro ang tagumpay sa larangan ng paggawa sa bagong panahon matapos ang pandemya.

4 thoughts on “MGA PAGBABAGO SA NAKASANAYANG ISTILO NG PAGGAWA”

  1. Im happy I found this blog, I couldnt learn any information on this topic matter prior to. I also run a site and if you want to ever serious in a little bit of guest writing for me if achievable really feel free to let me know, im always look for people to verify out my site. Please stop by and leave a comment sometime!

  2. It seems like the internet is where it’s at. I studied Computer Information and Film/Video at school, but I’m not too shabby with a keyboard when it comes to writing interesting stuff. Does anyone know of anyone (aside from Drudge and Arianna Huffington) who has been able to make a few bucks by blogging on a site from home?.

Comments are closed.