NASAAN ANG DIWA NG EDSA?

PUSONG PANALO

(Pagpapatuloy)

KAHAPON ay ipinagdiwang natin ang anibersaryo ng People Power. Hayaan ninyo akong tapusin ang aking kolum na sinimulan ko noong Lunes. Ito ay tungkol sa pagpapanatili ng diwa ng EDSA sa ating mga puso. Ito ay nagagawa natin tuwing pipiliin nating tumulong sa ating mga kababayan na nangangailangan. Bawat Share o Like na ginagawa natin sa mga post na humihingi ng tulong, bawat piso na ibinibigay natin para sa nangangailangan, bawat pagkakamali ng sinumang opisyal ng pamahalaan na ating pinupuna, bawat pana­langin natin para sa ating mga naghihirap na kababayan–lahat ng ito ay mga pagkakataong ibinibigay sa atin upang patunayan sa mundo na narito pa rin ang tunay na diwa ng EDSA.

May pagkakataong tulad ng mga nabanggit ko sa bawat araw. Ma­rami tayong oportunidad na makatulong sa ating kababayan. Kahit hindi tayo mayaman sa materyal na bagay, ma­rami pa rin namang ibang paraan ng pagtulong. Sana ay makita natin ang mga pagkakataong ito at sunggaban natin ang mga oportunidad na maipakita natin ang ating pagmamahal sa ba­yan at kapwa Filipino.

Higit sa lahat, huwag sana nating kalimutang ituro sa mga kabataan, sa ating mga anak, ang mga Filipinong bubuo ng populasyon ng Filipinas sa hinaharap, ang mga susunod na heneras­yon. Mahalagang alam nila ang kasaysayan at naiintindihan nila ang kahalagahan ng mga pangyayaring naganap, kagaya ng EDSA.

Kamakailan, napabalitang may mga nagsusulong na maibalik sa klase ang GMRC, isang subject na inalis noon sa mga paaralan. Ang kahulugan nito ay Good Manners and Right Conduct at naglalayon itong maituro sa mga estud­yante ang tamang pag-uugali at kabutihang asal.

Maraming insidente ng karahasan ang nagaganap sa ngayon na sangkot ang mga kabataan.

Huwag nating hayaang magpatuloy ito. Ngayon ang tamang pagkakataon upang turuan ang ating mga kabataan at ipakita sa kanila ang pag-uugaling dapat nilang gayahin. Ating ipakita sa kanila ang katapangan na nasa lugar, pagpapakumbaba ng loob, malasakit at pagmamahal sa kapwa at bayan. Ito ang tunay na diwa ng EDSA.

2 thoughts on “NASAAN ANG DIWA NG EDSA?”

  1. 190985 61112for but one more excellent informative post, Im a loyal reader to this weblog and I cant stress enough how significantly valuable data Ive learned from reading your content material. I truly appreciate all the hard function you put into this wonderful weblog. 980071

Comments are closed.