PINAKADAKILANG KAYAMANAN

Heto Yumayaman

“HINDI kaila sa inyo ang kagandahang-loob ng ating Panginoong Jesu-­Cristo, na kahit na mayaman ay naging dukha upang maging mayaman kayo sa pamamagitan ng kanyang pagiging dukha.” (2 Corinto 8:9)

Isa akong guro ng isang international Christian Institute na nagtuturo ng pagiging “godly leader.”  Ang mga estudyante namin ay nagmumula sa iba’t ibang bansa samundo.  Sila ay mga strategic leader — ibig sabihin, sila ay nasa posisyon ng impluwensiya sa kanilang bansa.  Mga negosyante at propesyonal ang marami sa kanila.  Ang paniwala ng Institute, ang pinakamalaking problema sa mundo ay ang “gospel poverty” o karalitaan sa ebanghelyo.  Ang pinakadakilang tao at guro na nabuhay sa buong kasaysayan ng tao ay ang Panginoong Jesu-Cristo.

Ang problema ng mundo ay ang hindi pagkakilala kay Jesus at hindi paggamit ng mga katuruan niya.  Ignorante ang maraming tao sa mundo tungkol sa mga katuruan ni Jesus na puspos ng karunungan.  Dahil dito, maraming kumakalat na mga maling paniwala, pamahiin, korupsiyon, pandaraya, pagkamuhi, kasuwapangan, alitan, digmaan, kahalayan at krimen na nagaganap sa mundo.

Ang pinakadakilang kayamanan ay ang regalo ng Diyos sa sangkatauhan na si Jesu-Cristo.  Ang sabi ng Bibliya, “Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang Anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan.”  Ano ang ibinigay ng Diyos para sa kaligtasan ng sangkatauhan?  Si Jesu-Cristo.

Bakit si Jesus ang pinakadakilang kayamanan?  Sinabi ni Jesus na siya ang pinagmumulan ng buhay na walang hanggan at masaganang buhay.  Ang sabi niya, “Sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyong pupunta ako roon upang ipaghanda ko kayo ng inyong matitirhan? At kapag naipaghanda ko na kayo ng matitirhan, ako’y babalik at isasama ko kayo upang kayo’y makapiling ko kung saan ako naroroon…. Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko.” (Juan 14:2-6)

Isinilang si Jesus noong unang pasko dahil siya ang regalo ng Diyos sa sangkatauhan para lutasin ang problema ng kasalanan.  Ang lahat ng tao ay nagkasala at nahiwalay sa Diyos.

‘Pag mamamatay ang sinumang tao, itatapon siya sa impiyerno bilang kaparusahan.  Subalit dahil sa pag-ibig ng Ama, ang anak niyang si Jesus ang nagbuwis ng buhay niya sa krus ng Kalbaryo para pagbayaran ang mga kasalanan ng sangkatauhan.

Siya ang nagbayad ng ating utang na hindi natin kayang bayaran.  Bagaman si Jesus ay mayaman, siya ay naging dukha upang tayong mga dukha ay maging mayaman.  Ang kailangan nating gawin ay tanggapin nang libre ang kapatawarang inihahandog ng Diyos.

Kailangan nating anyayahan si Jesus na pumasok sa ating buhay para hugasan ang lahat ng ating mga kasalanan.  ‘Pag nahugasan na tayo, kasama na tayo sa mga anak ng Diyos na magmamana ng Kanyang Kaharian.

May mga tahanang naghihintay para sa atin sa kalangitan.

Hindi lang iyon.  Sinabi rin ni Jesus, “Ako’y naparito upang sila’y magkaroon ng buhay, at magkaroon ng kasaganaan nito.” (Juan 10:10b). Hindi lang kaligtasan ng kaluluwa ang handog ni Jesus, kundi buhay na pinagpala, buhay na puspos ng malinis na yaman dito sa lupa.  Ang mga patriyarka sa Bibliya gaya nina Abraham, Isaac at Jacob ay pinagpala at pinayaman ng Diyos dito sa lupa.  Sila ay mga modelo natin.  Sila ay ang pattern na gusto ng Diyos na maranasan natin.

Kapag ang isang tao ay naging tunay na tagasunod ni Cristo, binabago ng Diyos ang kanyang pamumuhay.  Nawawala ang mga masasamang ugali, naglalaho ang mga bisyo at mga mapanirang isip at kilos.

Ginagawa ng Diyos na masipag, marunong at maayos ang pamumuhay niya.  Dahan-dahang nakakaalpas siya sa karalitaan at nagiging matuwid na mayaman.  Ginagawa rin ng Diyos na maging mapagbigay siya.

Kapag ang isang bansa ay naging tunay na Kristyano at sumusunod sa mga katuruan ni Jesus, nagiging maayos ang bansang iyon, nagiging malinis, masunurin sa batas, matatag ang pamahalaan, makatarungan ang mga tuntunin, maunlad ang ekonomiya, umaasenso at yumayaman.  Nabubura ang poverty mentality at gospel poverty.

At kasunod nito ay prosperity.  Totoong si Jesus ang pinagmumulan ng tunay na kayamanan.

Siya ang pinadakilang kayamanan.  Maligayang Pasko sa inyong lahat.

vvv

(Maaari ninyong mapakinggan si T.Rex magturo sa kanyang YouTube Channel “PASSION FOR PERFECTION Inc.” Pakibisita po at mag-subscribe.  Salamat.)