SANTISIMA TRINIDAD: Ang Sentro ng Buhay-Kristiyano

tinig ng pastol logo

NGAYONG Linggong ito ating ipinagdiriwang ang Dakilang Kapistahan ng Santisima Trinidad. Pagkatapos ng Panahon ng Pasko ng Muling Pagkabuhay, binibigyang diin ng Simbahan ang doktrinang kanyang sinasampalatayanan. Ang dalawang magkasunod na kapistahan kasama ang Corpus Christi sa susunod na linggo ay dalawang mahahalagang katuruan ng Simbahang humuhubog sa buhay ng isang Kristiyano, ang kanyang pinahahayag na Kredo at tinatanggap na Katawan ni Cristo. At dahil dito, angkop lamang na ipagdiwang ito sapagkat ito mismo ang dahilang ng ating pagiging Kristiyano.

Ang Santisima Trinidad ay ang pinakasentro ng ating pananampalatayang Katoliko. Simula nang tayo ay binyagan, nabinyagan tayo sa ngalan ng Santisima Trinidad. Naniniwala at sumasampalataya tayo sa Iisang Diyos na may tatlong persona: ang Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Mahirap man itong unawain o intindihin, ang misteryo sa likod nito ay nagpapatunay lamang sa limitasyon ng tao na umunawa, luminang at mag-usisa. Subalit hindi nangangahulugang kathang isip lamang ito, kundi ito ay katotohanan na ang Diyos sa kasaysayan ay nagpakilala sa atin upang tayo ay mapalapit sa Kanya, makilala Siya, at maging tayo ay makabahagi sa Kanyang sambayanan.

Sa simula’t simula pa ay nagpakilala na ang Diyos sa kasaysayan sa ating mga ninuno sa pananampalataya. Nakilala nila ang Diyos bilang Ama at ito mismo ang pakilala ng Matandang Tipan. At sa pagdating ni Jesus bilang tao sa lupa na siyang mababasa natin sa Bagong Tipan, Siya rin ay nagpakilala bilang Diyos, bilang Anak ng Diyos. At sa Kanyang pagbabalik sa Ama, ipinagkaloob Niya ang Espiritu Santo na lumukob sa Kanyang mga alagad at nagbigay sigla at tapang na ipalaganap ang Mabuting Balita. Sa maikling paglalahad ng pagpapakilalang ito, pumasok sa kasaysayan ng tao ang Diyos at ating nakilala ang Kanyang pagkadiyos sa ating buhay.

At hindi lamang sa makilala ang Diyos natatapos ang lahat, tayo rin ay inaasahang manalig at manampalataya. Mangyayari lamang ito kung tayo mismo ay maniniwala, magtitiwala at mananampalataya sa Kanya. At ito ay maipapakita natin sa ating buhay mismo, sa panalangin at pagsunod sa Kanyang kalooban sa mas lalong pagpapakabuti. Siya mismo ang nagpakilala at nagturo sa atin ng kabutihan kaya inaasahan sa atin na mabuhay sa Kanyang turo, halimbawa at buhay.

Paano natin maisasabuhay ang turo ng Diyos? Magagawa natin ito sa pagpapaunlad at pagpapalalim ng biyaya mismong tinanggap natin sa Diyos sa pamamagitan ng Pananampalataya, Pag-asa at Pag-ibig.

Ang mga pagpapahalagang ito ang lalo nagpapaunawa sa atin ng Kanyang presensya sa ating buhay at dito rin natin makilala ang pagkilos at relasyon ng Tatlong Persona sa Iisang Diyos. Ang ating tugon at pagsunod sa kalooban ng Diyos ang magliligtas sa atin sa anumang pagsubok na ating haharapin sa buhay. Malinaw na epekto nito ang kaganapan ng buhay ng tao kung pagsusumikapan lamang niyang isabuhay ang mga pagpapahalagang ito ng buong katapatan at kababaang-loob.

Ang Santisima Trinidad bilang sentro ng buhay Kristiyano ay lalo nawa nating pagtuunan ng pansin at palalimin sa ating pamumuhay. Higit nawa tayong mabuhayan ng loob dahil hangad ng Diyos ang kaganapan ng ating buhay ay makarating sa Kanyang piling. Kaya naman, ang ating pagsusumikap at pananalig ay mahalagang pagtuunan natin ng panahon at pansin. Maligayang Kapistahan ng Santisima Trinidad! Amen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *