TURO NI HARING SOLOMON: ANG KAYAMANAN AY REGALO NG DIYOS

“ANG pagpapala ni Yahweh ay kayamanan, na walang kasamang kabalisahan.” (Kawikaan 10:22)

Masarap isipin na ang kayamanan ay galing sa sarili nating galing. At medyo tama naman ito. Itinuturo naman talaga ng Bibliya na ang masisipag na tao ay yayaman at ang mga tamad ay maghihirap (Kawikaan 10:4). Si Haring Solomon ay naging mayaman dahil sa talaga namang ubod siya ng sipag at talino.

Marami siyang negosyo. Nangalakal siya ng kabayo at karwahe. Ginamit niya ang magandang lokasyon ng bansang Israel para sa kanyang kapakinabangan. Ang bansang Ehipto ay nasa timog ng Israel at ito ang sentro ng pagawaan ng mga karwahe at pagpaparami ng mga mataas na kalidad na kabayo. Ang bansang Heteo at Aram at nasa hilaga naman ng Israel. Dahil maraming digmaan doon, nangangailangan sila ng karwahe at kabayo. Ang hari ng Ehipto ay biyenan ni Solomon; ang asawa ni Solomon ay ang prinsesa ng Ehipto. Nakiusap si Solomon sa biyenan niyang bentahan siya ng mga karwaheng nagkakahalagang 300 pirasong pilak bawat isa, at kabayo sa halagang 150 pilak bawat isa.

Pagkatapos, ibinenta ni Solomon ang mga ito nang doble ang presyo sa mga customer niya sa hilaga. Pagbayad sa kanya, saka niya binayaran ang kanyang biyenan. Tubong lugaw si Solomon! Sa dami ng kanyang ipon, nakapagpatayo siya ng maraming mga dakilang gusali na binisita at hinangaan ng lahat ng mga hari sa mundo. Dahil sa maka-Diyos na karunungan ni Solomon, kinonsulta siya ng mga hari at nagbigay ang mga ito ng mga regalong kayamanan bilang kabayaran. Talagang hindi matatawaran ang kasipagan at katalinuhan ni Solomon.

Subalit sa kabila ng lahat ng mga kadahilanan ng pagyaman niya, itinuro pa rin ni Solomon na ang pagyaman ay mula sa pagpapala ng Diyos. Kapag nalugod ang Diyos sa isang tao, isa sa pagpapala Niya ay ang payamanin ang taong iyon. Si Apostol Pablo ay mayroon din sinabing ganyan. Ang isinulat niya, “Ako ang nagtanim, si Apolos ang nagdilig, subalit ang Diyos ang nagpatubo at nagpalago. Hindi ang nagtatanim o nagdidilig ang mahalaga kundi ang Diyos, sapagkat siya ang nagpapatubo at nagpapalago.” (1 Corinto 3:6-7). Ang ibig sabihin, nakakatuksong isipin ng isang taong yumaman na kaya siya yumaman ay dahil sa kanyang talino, sipag at galing.

Kalahating totoo lang ito. Hindi matatanggal ang papel ng Diyos sa pagyaman ng isang tao. Ibig sabihin, kahit na gaano ang diskarte ng isang tao, kahit na ano ang kanyang sipag, kung hindi loloobin ng Diyos, wala ring mangyayari. Napakadali para sa Diyos na hipan ang lahat ng kayamanan at mawawala ito.

Alam ng marami ang kuwento tungkol kay Job. Siya ang pinakamayamang tao sa Silangan. Marami siyang negosyo – bakahan, tupahan, mga kamelyo, mga asno, atbp. Marami siyang mga empleyado at sampu ang kanyang mga anak. Subalit mayroong kulang sa kanyang kaalaman. Akala niya, kaya siya yumaman ay dahil matalino, masipag at napakabait niya. Subalit hindi pa nasusubukan ang kanyang katapatan sa Diyos. Nagmamahal ba siya sa Diyos dahil pinayaman siya? Mananatili ba siyang tapat at nagmamahal sa Diyos kung mawawala ang lahat ng kanyang kayamanan? Ito ang hamon ni Satanas sa Diyos. Sinabi ng manunukso, “Kaya tapat sa iyo si Job ay dahil pinayaman Mo siya. Subalit tanggalin Mo ang lahat ng kanyang ari-arian, pati ang kanyang kalusugan, at siguradong tatalikdan Ka niya at mumurahin pa.”

Para mapatunayan ang katapatan ni Job at madaig ang madilim na pakay ng kaaway, pinahintulutan ng Diyos na mawala ang lahat ng tinatangkilik ni Job, pati na ang kanyang kalusugan. Nang maghirap si Job at nagkasakit ng malubha, iniwan na siya ng karamihan ng kanyang mga kamag-anak at kaibigan. May apat na lamang na kaibigan ang nanatiling tapat sa kanya. Pati ang asawa ni Job ay bumitaw na rin sa Diyos. Sinabi niya kay Job, “Nananatili ka pa rin bang tapat sa Diyos? Lapastanganin mo na Siya para mamatay ka na at matapos na ang paghihirap mo!”

Sumagot si Job, “Kung magsalita ka, para kang isang babaeng walang Diyos. Puwede bang puro mabuti ang tatanggapin natin sa Diyos at hindi ang masama?” At sinabi pa ni Job, “Hubad akong nanggaling sa tiyan ng aking ina, at hubad akong babalik sa Diyos. Ang Diyos ang nagbigay; at Siya rin ang maaaring bumawi. Purihin ang pangalan ng Panginoon!”

Napahiya si Satanas. Sumuko siyang nakayuko ang ulo. Talaga palang kakaiba ang pananampalataya ni Job. Bilang ganti, nagpakita ang Diyos kay Job at nagsalita Siya sa gitna ng isang buhawi. Itinuro ng Diyos kay Job ang dapat niyang malaman: na ang Diyos ang pinagmumulan ng lahat ng bagay. Siya ang dakilang Maylikha. At walang sinumang puwedeng humamon sa Kanyang mga panukala at gawa. Nang matutunan ito ni Job at kanyang inamin ang kanyang kakulangan, isinauli ng Diyos ang lahat ng nawala kay Job. At ginawa pa ng Diyos na doble ang kayamanan niya sa huli kaysa sa noong una. At nagbigay pa ang Maykapal ng sampung anak kay Job; ang mga anak niyang babae ang mga “Miss Universe” sa kagandahan noong panahong iyon. Nang bumalik na ang kanyang kayamanan, saka bumalik na rin ang mga kamag-anak at kaibigan ni Job. Huwag tayong maging hambog kung yayaman tayo. Manatili tayong mapagkumbaba at sabihin nating, “Sa Diyos nanggaling ang lahat ng aking mga tinatangkilik.”

(Maaari niyong mapakinggan si T.Rex magturo sa kanyang YouTube Channel “PASSION FOR PERFECTION Inc.” Pakibisita po at mag-subscribe. Salamat.