TURO NI HARING SOLOMON: MAGBIGAY NG REGALO

“ANG kaloob ng tao ay nagbubukas ng daan sa kanya, at dinadala siya sa harap ng mga taong dakila.” (Kawikaan 18:16)

Ang sabi ni Jesus, “Higit na mapalad ang magbigay kaysa tumanggap.’” (Gawa 20:35). Sa palagay ko, lahat ng tao ay natutuwa kung tumatanggap ng regalo. Nagkaroon ka ng bagay na tutugon sa iyong pangangailangan o pupuno sa iyong kagustuhan nang wala kang gastos; kaya masaya ka. Likas sa lahat ng tao ang gumustong tumanggap. Subalit hindi likas sa tao ang magbigay. Laban sa kalikasan ng karaniwang tao ang magbigay dahil parang nawawalan ka ng isang mahalagang bagay. Isa itong sakripisyo. Nakakaabalang mag-usisa kung ano ang pangangailangan o kagustuhan ng ibang tao, pagkatapos ay kailangan mong lumabas ng bahay para maghanap ng bagay na iyon; at madalas ay gagastos ka ng pera para makuha mo iyon; pagkatapos ay maglalakbay ka pa para maiabot ang regalo mo sa taong gusto mong pagpalain. Maganda sana kung magiging mataimtim na mapagpasalamat ang taong binigyan mo. Kung minsan, masakit dahil mabilis makalimot ang ilang tao sa kagandahang-loob na ipinakita mo.

Maraming tao ay may maikling alaala at ang ilan pa nga ay parang walang utang na loob. Masakit ang gumawa ng kabutihan para sa ibang tao at pagkatapos ay lilimot agad sa ginawa mong pagbibigay.

Dahil madali ang tumanggap at mahirap ang magbigay, samakatuwid mas dakilang ugali ang magbigay kaysa tumanggap. Dahil labag sa natural na kalooban ng tao ang magbigay, kaya sinabi ng Panginoon na mas mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Isang ‘di pangkaraniwang ugali at tila isang makadiyos na katangian ang pagbibigay.

Pinagpapala ng Diyos ang mga taong mapagbigay dahil ipinapahayag nila ang karakter ng Diyos.

Ang pagbibigay ay pagpapakita ng kalikasan ng Diyos; at naluluwalhati Siya kapag tayo ay tumutulad sa katangian Niya. Ipinakita ng Diyos Ama ang Kanyang dakilang pag-ibig sa atin nang ibigay Niya ang Kanyang bugtong na anak na si Jesus para magbuwis ng kanyang buhay para bayaran ang ating mga kasalanan.” (Juan 3:16)
Sinabi pa ng Panginoong Jesus, “Magbigay kayo at kayo’y bibigyan din; hustong takal, siksik, liglig, at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang panukat na ginagamit ninyo sa iba ay siya ring gagamiting panukat sa inyo.”

(Lucas 6:38) Natutuwa ang Diyos sa mga mapagbigay; subalit namumuhi Siya sa mga maramot at makasarili.

Itinuro rin ni Haring Solomon, “Ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman, ngunit naghihirap ang tikom na mga kamay.” (Kawikaan 11:24)

Si Haring Solomon ay mapagbigay rin. Nang bisitahin siya ng Reyna ng Sheba para kumonsulta sa kanya, nagbigay ang Reyna ng napakaraming regalo – ginto, pampalasa ng pagkain (spices) at mga mamahaling bato. Hindi pa nakatanggap si Solomon ng ganoon karaming pampalasa ng pagkain sa tanang buhay niya. Subalit sinabi ng Bibliya na mas marami ang ibinigay na regalo ni Solomon sa Reyna kaysa sa tinanggap niya. Hindi kayang mahigitan ang pagbibigay ni Solomon.

Kumalat ang kanyang magandang reputasyon sa buong mundo. Lahat ng mga hari ng daigdig ay bumisita sa kanya; ang bawat isa ay humingi ng payo kung paanong mapapamahalaan nang mabuti ang kanilang bansa at paanong malulutas ang kanilang mabibigat na suliranin. Maluwag na nagbahagi si Solomon ng kanyang kaalaman at ari-arian. Ang bawat bisita ay nagbigay ng mga regalong pasasalamat kay Solomon. Dahil dito walang kapantay si Solomon sa kanyang karunungan at kayamanan. Ang ginto at pilak at parang kasing dami ng bato sa lupa noong kapanahunan niya.

Naranasan ko rin ang kababalaghan ng pagbibigay. Nagsimula ako ng negosyo ko noong 1995. Sa unang taon ng aking pangangalakal, puro mga lokal na kliyente lang ang pinaglingkuran ko. Nanalangin ako sa Diyos na huwag sana Niya ako pababayaan sa aking negosyo. Ang ginawa ko, tuwing tatanggap ako ng kita, ibinibigay ko ang hindi kukulangin sa 10% ng aking kita sa mga gawain ng Diyos – mga simbahan, pastor, misyonero, paaralan, Red Cross, charitable institution, atbp. Makalipas ang eksaktong isang taon, noong 1996, tumanggap ako ng unang imbitasyon na magpatupad ng proyekto sa Chiangmai, Thailand. Ang ginawa ko, dahil unang internasyonal na proyekto ko iyon, nagkasundo kami ng misis ko na ibigay ang 100% ng kita na iyon sa Panginoon.

Nagbukas kami ng isang natatanging bank account na tinawag naming “Lord’s Money” (Pera ng Panginoon). Lahat ng laman ng account na iyon ay ipinamigay namin sa iba’t ibang simbahan, pastor, misyonero, at iba pang mapagkawanggawang ahensiya o institusyon. Nagsuporta kami ng maraming Filipino missionaries sa ibang bansa.

Ang sumunod na pangyayari ay mahirap maipaliwanag. Dahil sa ginawa namin, nagulat na lang kami ng biglang pumutok ang napakaraming imbitasyon para magpatupad ako ng iba’t ibang proyekto sa iba’t ibang bansa.

Nagkaproyekto ako sa Brazil, Nigeria, Namibia, South Africa, Tanzania, Pakistan, Bangladesh, Mongolia, Laos, Thailand, Vietnam, Fiji, Indonesia, Montenegro, Macedonia, atbp.

Napakabuti ng Panginoon. Dahil dito napatunayan ko ang katotohanan ng sinabi ng Panginoon, “Mas mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap.” At tama rin si Solomon, “Ang kaloob ng tao ay nagbubukas ng daan sa kanya, at dinadala siya sa harap ng mga taong dakila.” Para manatiling mayaman sa malinis na paraan, maging mapagbigay.

vvv
(Maaari ninyong mapakinggan si T.Rex magturo sa kanyang YouTube Channel “PASSION FOR PERFECTION Inc.” Pakibisita po at mag-subscribe. Salamat.)