VIA CRUCIS

fr lucky acuna

(Ika-anim na bahagi)

XII.    Ang Pag­habilin ni Hesus sa Kanyang Ina (Jn 19: 26-27)

Pagbasa

Ang Mabuting Ba­lita ng Panginoon ayon kay San Juan

Nang makita ni Hesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad na nasa tabi nito, sinabi niya, “Ginang, narito ang iyong anak!” At sinabi niya sa alagad, “Narito ang iyong ina!” Mula noon, pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay ang ina ni Jesus.

Pagninilay

Sa pamamagitan ng paghahabilin kay Maria, ipinakilala ni Jesus ang kanyang ina bilang ating ina. Si Maria ay magsisilbing ina na­ting lahat, hindi lamang upang tayo ay arugain kundi sa kanyang ha­limbawa, tayo rin ay matuto kung paano siya sumunod sa kalooban ng Diyos. Manariwa nawa sa ating alaala at magawan ng paraan kung paano natin patuloy na maisasabuhay ng may katapatan at kagalakan ang turo at halimbawa ni Hesus. Sa tulong at inspirasyon ni Maria, magkaroon nawa tayo ng pag-asa na ang anumang agam-agam at pagdududa na gumugulo sa ating isipan at itinuturing na­ting imposibleng mang­yayari sa ating buhay ay daigin ng positibong pananaw, kung paano ang lahat ng plano ng Diyos ay nangyari kay Maria, gayundin nawa ay magkaroon ng kaganapan sa ating buhay.

XIII.   Ang Pagkamatay ni Hesus (Lk 23:46)

Pagbasa

Ang Mabuting Ba­lita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Sumigaw nang malakas si Hesus, “Ama, sa mga kamay mo’y ipinagkakatiwala ko ang aking espiritu!” At pagkasabi nito, na­lagot ang kanyang hini­nga.

Pagninilay

Humantong man sa Iyong kamatayan ang lahat ng Iyong pagsisikap, pagmamalasakit at pag-ibig sa sangkatauhan upang kami ay ilapit at makabahagi sa kaluwalhatian ng Diyos, hindi pa rin ito maituturing na kabiguan, pagkatalo at kahihiyan dahil sa pamamagitan nito umusbong ang pag-asa at kaligtasan para sa aming lahat. Ikaw man ang nagsilbing kabayaran ng aming kapalaluan, niloob Mo ito upang kami ay mabuhay hindi lamang sa mundong ito kundi makamit din namin ang buhay na walang hanggan sa piling Mo. Tumimo nawa sa aming isipan, puso at pagkatao ang lahat ng ito kung saan ay maunawaan, mapag-aralan, at magkaroon ng kaganapan sa aming buhay sa pamamagitan ng aming pagpapalalim, pagpapalakas, at pagpapatibay ng aming pagiging Kristiyano mula sa aming isip, pananalita, at gawa.

XIV.   Ang Paglilibing kay Hesus (Mt 27: 57, 59-60)

Pagbasa

Ang Mabuting Bali­ta ng Panginoon ayon kay San Mateo

Pagsapit ng dilim, dumating si Jose, isang mayamang taga-Arimatea na tagasunod din ni Hesus. Nang makuha na ang bangkay, binalutan niya ito ng bagong kayong lino. Inilagay niya ito sa kanyang bagong libingan na ipi­nauka niya sa bato. Pagkatapos, iginulong niya sa pintuan ang isang malaking batong panakip, at saka umalis.

Pagninilay

Pakatandaan natin na hindi tayo ililibing upang limutin ang lahat sa atin. Hindi tayo ibabaon sa lupa upang kalimutan ang ating pag-iral, karanasan, at pakikipamuhay sa mundong ito. Ang libi­ngan ay bantayog ng alaala. May lungkot at pagtangis man sa ating paghihiwalay, ang bantayog na ito ay magsisilbing tagpuan hindi lamang upang ungkatin ang kasaysayan kundi ipagpatuloy ang ating mga napasimulan. Sa kabilang banda, ang libingan ni Hesus ay dambana ng misteryo, ang tagpuang magpapakilala na Siya ay nabuhay na mang muli para sa atin at alang-alang sa ating lahat. Ito ay hindi na magiging lugar ng pagdadalamhati kundi ng luwalhati. Kung kaya naman, tayo ay lalong mabuhayan na makapagsimulang muli dahil sa tagpuang ito ang ating nakaraan, kasalukuyan at kinabukasan ay nagtatagpo rin upang maipagpatuloy ang isang makahulugan at may kabuluhang buhay kay Kristo.

0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *